top of page
Studieråd

Hey There

Sjælsro skolen har et studieråd der består af en repræsentant fra hvert hold. Formålet med studierådet er at øge samarbejdet på tværs af linjer og årgange og være bindeled mellem den studerende og skolen. Rådet har en hjælpende og rådgivende funktion i forhold til de studerende og varetager sager og spørgsmål, hvor en studerende har brug for støtte i relation til uddannelsesstedet.

Studierådet mødes minimum 1 gang pr. semester og ellers ved behov. Ved start på hvert studieår vælger hvert hold en repræsentant til studierådet. Det tilstræbes at der op mod studierådsmøder bliver afsat tid på hvert hold i forbindelse med undervisning, til at holdet kan diskutere og afgøre, om der er sager som holdet ønsker bragt op i studierådet.

Ligeledes tilstræbes det, at der efter hvert studierådsmøde afsættes tid på holdet, således at studierådsrepræsentant kan informere om studierådsmødet.


Ved studierådsmøder bliver der udsendt dagsorden en uge før og der bliver udsendt referat til alle studerende og undervisere senest 14 dage efter mødet er afholdt.

Studierådet består i 2024  i af

Umayma Bruun

Martin Petersen
Eva Nguyen

Og kan kontaktes på:  sjaelsrostudieraad@proton.me

Telefon

0045 - 28560066

Mail

bottom of page