top of page
IMG_4867.jpg
IMG_6411.jpg

VELKOMMEN TIL SJÆLSRO SKOLENS UDDANNELSESPROGRAM 

Er du på udkig efter kunstterapeutisk eller healeruddannelse, kurser i healing, spirituel udvikling, det at leve et mindfuldt og bevidst liv, er du kommet til det rette sted.

Vi har sammensat det bedste til dig, der mener det seriøst med healing og som healer/healingsterapeut og kunstterapeut.
Hvis du ønsker at: "walk the talk" og er klar til en uforglemmelig rejse ind i dig selv, så er du landet det rigtige sted.

Herunder kan du læse mere om uddannelserne.

Grunduddannelsen varer 2 år og har fokus på dig og din udvikling. Den er tilegnet dig, der ønsker selvudvikling og vækst på alle plan.
 

Ønsker du mere udvikling og unikke dybtegående, spirituelle, kreative og psykoterapeutiske redskaber, skal du tage overbygningen. Her skruer vi op for terapeuttræning, gruppeprocestræning og fokus rettes fra egne processer til klientfokus.

Med de 4 år uddannelsen samlet varer kvalificerer du dig blandt de allerbedste terapeuter/behandlere i Danmark og kan optages i FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter) efterfølgende.
 

Klik på billederne herunder, og der åbner sig brochurer, hvor du kan læse mere om uddannelserne. Vi glæder os til at berige dig.

                                                                                                                   

 

Uddannelsens formål og varighed (bege linjer)

Uddannelsen består af to linjer på grunduddannelsen og strækker sig over de første to år. Begge linjer har samme grundlæggende indhold og giver adgang til overbygningen.
Psykoterapeutuddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen:

"Healings- og Psykoterapeut" eller "Kunst- og Psykoterapeut".

Efter endt uddannelse kan den studerende optages som psykoterapeut i FaDP

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige psykoterapeut uddannelse, er at uddanne psykospirituelle terapeuter, der kan udøve fænomenologisk, integrativ kunst- og healingsterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet, at den enkelte studerende igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag.
 

Uddannelsens overordnede mål er at:

 • Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det integrative kunstterapeutiske og spirituelle felt.

 • Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af healings- og kunstterapi, (og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central.)

 • Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.

  Uddannelsen tilstræber, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af bevidstgørelse og selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger det teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme.

  Den studerende kan efter endt uddannelse optages i Foreningen af Danske Psykoterapeuter som godkendt psykoterapeut.

Uddannelsens struktur

Uddannelsens varighed er 4 år, hvoraf de første to år betegnes "Grunduddannelsen" og de næste to år betegnes "Overbygningen". Den studerende tilmelder sig 2 år ad gangen. Ønsker den studerende at stoppe efter grunduddannelsen, gives der et kursusbevis.

Grunduddannelsen

Grunduddannelsen består af to linjer. Den studerende vælger inden studiestart hvilken linje der ønskes og det er kun i begrænset omfang muligt at skifte, når først uddannelsen er startet.
Begge linjer varer to år og giver den studerende personlige, faglige kompetencer til at

virke som "Mindful Healer" eller "Intuitiv Kunstterapeut". Den studerende skal have 50 prøveklienter under supervision og aflægge praktisk og skriftlig prøve for at blive certificeret.
Grundlæggende er de to linjer ens, bortset fra at der på healer linjen er healings tekniske øvelser og på kunstterapi linjen lægges der vægt på det kreative udtryk og brugen heraf.

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familierelationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre. Uddannelsens sidste to år (overbygningen) giver den studerende mulighed for at videreudvikle de terapeutiske kompetencer i forhold til individuelle klienter og grupper.

Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende:

 • Opnår indsigt i sin egen psykologi og psykologiske strukturer, så hun står stærkere i det terapeutiske rum.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger.

 • Opnår en større grad af selvkærlighed og selvaccept.

 • Får en teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan

  anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig

  selv og i andre.

 • Kan anvende teoretisk viden erhvervet på grunduddannelsen, til gavn for sig selv og

  sine klienter

 • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den healende samtale"

 • Kan anvende sansediagrammet og auragrammet som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter,

  der ønsker selvudvikling. (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med misbrug.)

 • Har en grundlæggende forståelse for og kan anvende skolens etiske retningslinjer.

Overbygningsuddannelsen

På overbygningsuddannelsen skruer vi ned for de personlige processer og retter fokus på klienttræningen og gruppeundervisningen.

På uddannelsens overbygning er det målet, at den studerende:

 • Udbygger sin forståelse af, hvad det vil sige at arbejde transpersonligt og fænomenologisk, med de psyko-spirituelle, integrativ,e kunst- og healingsterapeutiske metoder.

 • Tilegner sig viden og færdigheder i at anvende terapeutiske metoder og teknikker indenfor ovennævnte felt.

 • Udvikler sin evne til at reflektere over og begrunde valg og fravalg af de terapeutiske metoder og teknikker som anvendes i en given terapeutisk situation med en given klient.

 • Opnår en forståelse af de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med psykoterapeutisk arbejde ud fra den transpersonlige, eksistentielle psykoterapi og healings- og kunstterapi generelt i forhold til sundhed/sygdom og etik.

 • Øger bevidstheden på dynamikker i det interpersonelle felt og er i stand til at "holde rummet" for klienter og grupper på en professionel og etisk forsvarlig måde.

 • Har erhvervet sig viden og kompetencer indenfor hovedområderne (se side 8) og kan anvende disse på en empatisk, nærværende, vurderende, og selvreflekterende måde i sine sessioner.

 • Har udviklet en høj etik svarende til FaDP ́s etiske regler

 • Er sikker i klinikdriften inkl. journalføring og dataopbevaring og kan anvende dette svarende til gældende lovgrundlag.

Uddannelsens indhold

Vi ønsker kompetente, empatiske og nærværende terapeuter. Det kræver, at den studerende udvikler nogle solide både faglige, praktiske og personlige kompetencer. Terapeuten skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med klienten i enhver given terapeutisk situation.
Sjælsro ́s kompetencedefinition bestemmer måden vi tænker, gennemfører og evaluerer undervisningen på.
Kompetence opfattes som ”en samlet betegnelse for de menneskelige ressourcer - fagligt såvel som fysisk, psykisk, socialt og spirituelt"
Det betyder, at der både arbejdes med den studerendes ego-selv akse, med at udvikle den studerendes iboende potentialer, handle- og præstationsevner i et dynamisk og levende samspil. At få det bedste i spil, kræver en konstant vekselvirkning mellem og integration af det personlige, praktiske faglige niveau.
Undervisningen tager altid et ”her og nu” perspektiv samtidig med, at den bygger oven på det, der allerede er lært.

Det personlige niveau

Med vores tilgang til terapi, anser vi terapeutisk kontakt for primært at være et mellemmenneskeligt anliggende, hvor klient og terapeut indgår som ligeværdige.
Vi ser mennesket som bestående af krop, sind og ånd som uadskillelige enheder, hvor det ene påvirker det andet.

Kontakten mellem terapeut og klient er central i og bærende for terapien. Terapeutens empati og følelsesmæssige nærvær og oprigtighed er afgørende, ligesom det er vigtigt at få terapeutens kreativitet bragt til live, så den kan blive et aktiv i terapien.
Det er ligeledes vigtigt, at der arbejdes på at opnå kongurens, så det der siges stemmer overens med det der gøres hos terapeuten. Bevidsthed på egne dynamikker er altafgørende.

Ligeledes er terapeutens evne til at forholde sig nærværende, kreativt, dynamisk til klienten og
at kommunikere på en klar, direkte og empatisk måde.
Dette forudsætter, at terapeuten har udviklet en høj grad af opmærksomhed og indsigt i sig selv, i sine stærke og svage sider, i sine handlemønstre, i sin måde at fungere på i samspillet med andre samt i sine udviklingsmuligheder.

Den personlige udvikling (afvikling), ses derfor helt central i uddannelsen.
Det forventes, at de studerende arbejder aktivt med sig selv og det er obligatorisk, at de studerende sideløbende går i egenterapi.
For at kunne blive indstillet til den afsluttende eksamen, er det et krav, at den studerende som minimum har haft min. 50 timers egenterapi hos en af skolen godkendt psykoterapeut, psykolog eller kunstterapeut, (MPF), der arbejder indenfor den fænomenologiske forståelsesramme og som er godkendt af Sjælsro skolens ledelse.

Skærmbillede 2022-05-26 kl. 15.47.33.png
Interesseret i at vide mere? Kontakt os

Tak for din besked.

bottom of page