Sjaelsrologo2019.PNG

Sjælsro Studieordning og Studieplan

I studieplanen kan du læse om skolen, skolens værdigrundlag, om den 4 årige psykoterapeutiske uddannelse, der er inddelt i den 2 årige grunduddannelses to linier:  "Mindful healer" og "Intuitiv Kunstterapeut" overbygningsuddannelsen der ligeledes tager to år.
Du kan læse om uddannelsens mål, indhold og timefordeling, om procesgrupper, eksaminationer og meget mere. Herunder er et uddrag af studieordningen. Når du klikker på logoet åbner den samlede studieordning i en PDF fil.

Om Sjælsro Skolen

Sjælsro Skolen blev stiftet i 2003 og drives af sygeplejerske Deva Anaya. Sjælsro er et uddannelses- og behandlingssted registreret i Styrelsen for Patientsikkerheds behandlingsregister, hvilket giver brugere en kvalitetssikkerhed, da styrelsen har tilsynspligt. Lovgrundlag Studieordningen er udformet i henhold til følgende bestemmelser: 

• FIKT's etiske retningslinier (www.fikt.dk)

• Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (Lov nr. 351 af 19. maj 2004) 

Livssynet bag uddannelsen

Livssynet på Sjælsro er humanistisk og eksistentialistisk og bygger på Panjalis Yoga Sutraer, C.G Jungs dybdepsykologi, A. Baileys esoteriske lære, Søren Kierkegård, og K.E Løgsrups filosofi og lære. Vores omdrejningspunkt er, at mennesket er et selvhelbredende system, der hvis det får de rette betingelser, er i stand til at heale sig selv for fysiske og psykiske sygdomme og ubalancer. Ved bevidstgørelse af egodynamikker og gradvis frigørelse af det illusoriske net, der har indhyllet personligheden, sættes sjælen fri, så det fulde potientale kan udleves.

Indenfor energipsykologien kaldes det: "at bevidsgtgøre og frigøre samskaras", indenfor dybdepsykologien kaldes det: "at reparere ego-selv aksen". Vi ser det som det samme. Vores hovedfokus er at aktivere menneskets Sjælslys igennem bevidstgørelse.

Vi tror på, at mennesket er selvhealende og rummer alle svar i sig. Terapeutens opgave er, igennem kunstterapeutiske metoder som billed- og lerskabelse, musik, lyd, bevægelse og psykodrama at hjælpe klienten til bevidsthed igennem den integrative proces. Med healingen holder terapeuten "det healende rum", så klientens eget iboende selvhelbredelses system aktiveres.

 

Overordnet om uddannelsen

Overordnet er uddannelsen bygget op over flere tilgange og metoder: 

• Den integrative kunstterapeutiske metode og praksis

• C.G. Jungs dybdepsykologiske forståelsesramme og metoder

• Den esoteriske lære og energipsykologiens teori og metode 

Derudover er vi inspireret af bl.a. kropdynamisk psykoterapi, gestaltterapi, yogafilosofi, familieterapi, relationsteori og den neuroaffektive psykologi. Mindfulness og meditation er ligeledes en stærk inspiration, der ligger som et solidt fundament hele uddannelsen igennem. Vi trækker metoder ind fra forskellige skoler og retninger, fordi vi mener, at en almen uddannelse giver dig en bedre og bredere mulighed for at arbejde som terapeut og forstå nuancerne i faget.

Ved at fokusere ensidigt på en enkelt metode, opstår der risiko for at kompleksiteten overses. På denne måde læner uddannelsen sig op af tendenserne og udviklingen på den internationale scene, hvor en bredere uddannelse i terapi vinder frem. Det er vores holdning, at den almene og brede uddannelse skaber rammerne for, at du som studerende efterfølgende får mest ud af dine kompetencer.

 

Uddannelsens formål og varighed

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt:

•at kunne diagnosticere ubalancer i energisystemet med henblik på at tilrettelægge, planlægge og gennemføre et terapeutisk behandlingsforløb.

•at kunne vælge de energipsykologiske og- eller kunstterapeutiske behandlingsmetoder, der vil kunne genoprette balancen i energisystemet for dermed at kunne forebygge, lindre og heale fysiske og psykiske sygdomme og ubalancer. 

Uddannelsen varer 4 år og retter sig mod alle, der har et ønske om at heale sig selv for derigennem at blive i stand til at heale andre. Uddannelsen har et samlet indhold på 1342 timer/lektioner

 

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige uddannelse på Sjælsro Skolen, er at uddanne terapeuter, der kan udøve fænomenologisk integrativ kunst- og healingsterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet, at den enkelte studerende ligeledes igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag. 

Uddannelsens overordnede mål

Hensigten med uddannelsen er at: 
 

 • Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det integrative kunstterapeutiske og esoterisk- og energipsykologiske felt.
   

 • Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af healings- og kunstterapi, (og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central.)
   

 • Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.
   

Uddannelsen  kræver en stor grad af bevidstgørelse om egne dynamikker og er udpræget praktisk orienteret, Udøvelse af terapien kræver først og fremmest stor selvindsigt samt relationelle og terapeutiske kompetencer.

Derudover er en solid teoretisk viden en forudsætning for at kunne udøve faget på et kvalificeret grundlag. Uddannelsen tilstræber, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af bevidstgørelse og selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger dét teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme.

Uddannelsens struktur

Uddannelsens varighed er 4 år, hvoraf de første to år betegnes "Grunduddannelsen" og de næste to år betegnes "Overbygningen". Den studerende tilmelder sig 2 år af gangen.

Grunduddannelsen er delt i to linier, hvor den studerende kan vælge imellem healings eller kunstterapi linien. Grundlæggende er de to linier ens, bortset fra at der på den første vægtes healingen og forskellige healingsteknikker, og på den anden vægtes kunstterapien og dens metode. På overbygningen samles de to linier og de studerende følges de sidste to år.

Grunduddannelsen

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familierelationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre.

Uddannelsens sidste to år (overbygningen) giver den studerende mulighed for, at videreudvikle de terapeutiske kompetencer i forhold til individuelle klienter og grupper. Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende: 

 

 • Opnår indsigt i sin egen psykologi og psykologiske strukturer, så hun står stærkere i det terapeutiske rum.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger, da disse ellers vil forstyrre senere klienters ´healing.

 • Opnår en større grad af Selvkærlighed og selvaccept.

 • Får en teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig selv og i andre.

 • Kan anvende teoretisk viden erhvervet på grunduddannelsen, til gavn for sig selv og sine klienter

 • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den healende samtale"

 • Kan anvende "Chakra- og auragrammer som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter, der ønsker selvudviklking. (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med misbrug.)

 • Har en grundlæggende forståelse for de etiske retningslinier som de er anvendt i FIKT og FaDP

Overbygningsuddannelsen

Har den studerende gennemført alle 4 år og taget samtlige prøver og eksaminer, berettiger det til titlen "Psyko-Spirituel Healingsterapeut" eller "Psyko-Spirituel Kunstterapeut".

Her skruer vi ned for de personlige processer og retter fokus på klienttræningen og gruppeundervisningen.

På uddannelsens overbygning er det målet, at den studerende: 

 

 • Udbygger sin forståelse af, hvad det vil sige at arbejde ud fra en fænomenologisk, integrativ kunst- og healingsterapeutisk metode.

 • Tilegner sig viden og færdigheder i at anvende terapeutiske metoder og teknikker indenfor ovennævnte felt.

 • Udvikler sin evne til at reflektere over og begrunde valg og fravalg af de terapeutiske metoder og teknikker som anvendes i en given terapeutisk situation med en given klient.

 • Opnår en forståelse af de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med psykoterapeutisk arbejde ud fra den fænomenologiske metode og healings- og kunstterapi generelt i forhold til sundhed/sygdom og etik.

 • Øger bevidstheden på dynamikker i det interpersonelle felt og er i stand til at "holde rummet" for klienter og grupper på en professionel og etisk forsvarlig måde.

 • Har erhvervet sig viden og kompetencer indenfor hovedområderne (se side 8) og kan anvende disse på en empatisk, nærværende, vurderende, og selvreflekterende måde i sine sessioner.

 • Har udviklet en høj etik svarende til FIKT og FaDP´s etiske regler

 • Er sikker i klinikdriften inkl. journalføring og dataopbevaring og kan anvende dette svarende til gældende lovgrundlag. 

Uddannelsens indhold

Vi ønsker kompetente, empatiske og nærværende terapeuter. Det kræver, at den studerende udvikler nogle solide både faglige, praktiske og personlige kompetencer. Terapeuten skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med klienten i enhver given terapeutisk situation. Sjælsro´s kompetencedefinition bestemmer måden vi tænker, gennemfører og evaluerer undervisningen på. Kompetence opfattes som ”en samlet betegnelse for de menneskelige ressourcer - fagligt såvel som fysisk, psykisk, socialt og spirituelt" Det betyder, at der både arbejdes med den studerendes ego-selv akse, med at udvikle den den studerendes iboende potentialer, handle- og præstationsevner i et dynamisk og levende samspil. At få det bedste i spil, kræver en konstant vekselvirkning mellem og integration af det personlige, praktiske faglige niveau. Undervisningen tager altid et ”her og nu” perspektiv samtidig med, at den bygger oven på det, der allerede er lært.

Det personlige niveau

Med vores fænomenologiske og integrative tilgang til terapi, anser vi terapeutisk kontakt for primært at være et mellemmenneskeligt anliggende, hvor klient og terapeut indgår som ligeværdige. Vi ser mennesket som bestående af krop, sind og ånd som uadskillelige enheder, hvor det ene påvirker det andet. Kontakten mellem terapeut og klient er central i og bærende for terapien. Terapeutens empati og følelsesmæssige nærvær og oprigtighed er afgørende, ligesom det er vigtigt at få terapeutens kreativitet bragt til live, så den kan blive et aktiv i terapien. Det er ligeledes vigtigt, at der arbejdes på at opnå kongurens, så det der siges stemmer overens med det der gøres hos terapeuten. Bevidsthed på egne dynamikker er altafgørende. Ligeledes er terapeutens evne til at forholde sig nærværende, kreativt, dynamisk til klienten og at kommunikere på en klar, direkte og empatisk måde. Dette forudsætter, at terapeuten har udviklet en høj grad af opmærksomhed og indsigt i sig selv, i sine stærke og svage sider, i sine handlemønstre, i sin måde at fungere på i samspillet med andre samt i sine udviklingsmuligheder. Den personlige udvikling (afvikling), ses derfor helt central i uddannelsen. Det forventes, at de studerende arbejder aktivt med sig selv og det er obligatorisk, at de studerende sideløbende går i egenterapi. For at kunne blive indstillet til den afsluttende eksamen, er det et krav, at den studerende som minimum har haft 2 x 25 timers egenterapi hos en af skolen godkendt psykoterapeut, psykolog eller kunstterapeut, der arbejder indenfor den fænomenologiske forståelsesramme og som er godkendt af Sjælsro skolens ledelse.

 

Terapeutiske træningssamtaler (TTS)

Terapeutiske træningssamtaler er ligeledes et tilbud til studerende på uddannelsen. Det kan være en god måde at starte eget terapiforløb, få suppleret et terapiforløb eller på anden måde at få støtte og inspiration i det personlige arbejde. Det er studerende fra 6. 7. og 8. semester som forestår disse samtaler, hvorigennem disse studerende får mulighed for at træne i et realistisk ”set-up”. 10 af disse samtaler må inddrages i egenterapien igennem uddannelsestiden. 

Det praktisk/ terapeutiske niveau

Den praktiske træning af de studerendes terapeutiske kompetencer er indbygget i hele uddannelsesforløbet. Imidlertid intensiveres træningen i takt med udviklingen af de studerendes personlige og faglige kompetencer. På grunduddannelsen fungerer underviseren som terapeutisk rollemodel. Gennem arbejdet med de studerendes personlige temaer, demonstrerer underviseren det terapeutiske arbejde. Den efterfølgende procesanalyse omfatter identifikation af og refleksioner over elementerne i den terapeutiske proces. De studerende træner deres kompetencer via praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen. På grundåret indgår udover de faglige kompetencer, træning i mindre grupper, som typisk tæller 3-4 studerende. Grupperne giver den enkelte mulighed for på skift at tage rollen som hhv. terapeut, klient, observatør eller et reflekterende team.

Under healings sessioner i plenum får de studerende endvidere mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage healerrollen på grunduddannelsen.

 

På overbygningens første år begynder de studerende desuden i stigende grad at tage terapeutrollen i de obligatoriske proces-terapi-runder som foregår under underviserens supervision. Under terapisessioner i plenum, får de studerende også på overbygningen mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage terapeutrollen i plenum. I overbygningsforløbet er det undervisningens mål, at videreudvikle den studerendes terapeutiske kompetencer og identitet som terapeut. Sigtet med undervisningen på overbygningsforløbet er, at videreudvikle de studerendes evne til at afpasse metode og teori, i forhold til klientens aktuelle problemstilling og sig selv som terapeut. Overbygningsmodulet giver den studerende mulighed for yderligere at integrere de metoder og teorier, som blev introduceret på basisuddannelsen.

På overbygningsforløbet vil fokus således være mere på den faglige terapeutiske udvikling, end på den personlige udvikling. Supplerende terapeutisk træning og proces Sjælsro skolen har et krav om 3 times procesruppe om måneden igennem hele uddannelsestiden. På første, andet og tredie semester omfatter den proces og nærværstræning, herefter fra 4. semester overgås til klienttræning. Disse dage dannes efter 3. modul og er obligatoriske at deltage i. (se senere under procesgruppe)

 

Det teoretiske niveau
Den 4-årige uddannelse er en klient-centreret kunst- og healingterapeutisk uddannelse. Værdigrundlaget bag er bygget op omkring Patanjalis Yoga Sutraer, Alice A Baileys lære, CG. Jungs lære og filosofi, samt bl.a. Søren Kierkegaard og K E Løgstrups etik. 
Integritet, autencitet, ansvarlighed og at berige andre, er de 4 hjørnestene som uddannelsen bygger på. (Fra engelsk: Autenticity, Integrity, Responsibility, Enriching). Omfangsmæssigt udgør den fænomenologiske, integrative kunst- og healingsterap's teori, metode, begreber og teknikker hovedparten af undervisningen.


Uddannelsen er opbygget af  25 moduler af 3 weekenddage, samt et 6 dages internat.
Der er 13 moduler samt et 6 dages internat på grunduddannelsens Healerlinie. På Kunstterapi linien undervises der hverdage mandage og tirsdage 1 modul om måneden igennem 2 år. Her er ligeledes et 6 dages internat.
Timemæssigt er de to linier ens. Indholdsmæssigt varierer de, således at der på Healerlinien vægtes helingsteknikker og på kunstterapi linien vægtes de kreative metoder. 
En stor del af undervisningen er dog dem samme, som det fremgår på de følgende sider. 
Overbygningen består af og 12 moduler og et 6 dages internat.
På følgende sider er en oversigt over indhold på semesterne og modulerne.
Oversigten er kun vejledende, idet der igennem uddannelsen trækkes på det allerede tillærte, hvorfor mange aspekter gentages og videreudvikles fra modul til modul. Således skal oversigten forstås som de semestre/moduler, hvor det pågældende tema i særdeleshed bliver belyst.​

Rapportskrivning og evaluering

Efter hvert modul skal den studerende skrive en 6 - 8 siders rapport/artikel, som tager udgangspunkt i en oplevelse på modulet. Oplevelsen skal underbygges med teori og gå fra det personlige til det almene. Det giver de studerende mulighed for yderligere at fordybe sig fagligt og personligt i egne processer. Rapporten skal afleveres inden næste modul på skolen og der afholdes 20 min individuel evalueringssamtale pr rapport. Det er en forudsætning at alle rapporter er afleveret, inden der kan indstilles til den afsluttende eksamen. 

Struktur og indhold for uddannelsen 

 

Grunduddannelsen 

1. Semester indeholder modul 1. 2 . 3. og 4

2. Semester indeholder modul 5. 6, 7, og 8

3. Semester indeholder modul 9. 10. 11. og 12

4. Semester Indeholder modul 13., og internat

Overbygningen 

5. Semester indeholder modul 14, 15, 16 og 17

6. Semester indeholder modul 18, 19, 20, og 21

7. Semester indeholder modul 22, 23, 24, og 25

8. Semester indeholder Internat, afsluttende eksaminer.

Oversigt over uddannelsens indhold opdelt i hovedområder 

 

 • Dybdepsykologi, kunstterapi og healing o Healing- og kunstterapi i et historisk perspektiv.

 • Esoterisk psykologi, illusion og blændværk

 • Chakrapsykologi

 • Opløsning af samskaras i energisystemet

 • Traumepsykologi og den neuroaffektive udviklingsmodel

 • Selvhelbredelse igennem kreative værktøjer

 • Sundhed og sygdom i et nyt paradigme

 •  C G Jungs psykologi og lære

 • Udviklingspsykologi med fokus på Ego-Selv aksen

 • Kunst- og healingsterapiens metoder, anvendelse og begrænsning o Indikation og kontraindikation

 • Den terapeutiske proces og den terapeutiske relation.

 • Overføring og modoverføring.

 • Etik, kommunikation og formidling.

 • Healingsterapeutisk metode træning

 • Nuet og stilhedens kraft

 • Kunstterapeutisk metode træning.

 • Muligheder og begrænsninger i den oplevelsesorienterede terapi

 • Den fænomenologiske tilgangs muligheder og begrænsninger

 • Klienthåndtering, dataopbevaring, journalføring, markedsføring og etik.

 • Udvikling og personlighedsdannelse

 • Udviklingspsykologi med fokus på Ego-Selv aksen

 • Healingsterapeutiske interventioner til klienter med udviklingstraumer i de forskellige udviklingsfaser

 • Krænkelser af selvet, forladthed, skam og skyld, tab, sorg og adskillelse.

 • Individet og fællesskabet

 •  Etablering af et lærende fællesskab og procesgrupper.

 • Træning i gruppeundervisning

 • Misbrugsproblematikker: Afhængighed. og Seksuelle overgrebsproblematikker.

 • Spiseforstyrrelser.

 • Psykisk sygdom – psykopatologi, kunst- og healingsterapeutiske interventioner til forskellige patientgrupper. 

Optagelseskriterier

For at skabe de bedste betingelser for de studerende, og for at skabe gode, professionelle terapeuter, har vi nogle generelle optagelseskrav, der skal være opfyldte inden du kan optages på skolen. Derudover skal du til en optagelsessamtale, hvor der bla. kigges på din motivation, din modenhed og parathed til at bevæge dig i dine egne dybder.

 

Generelle krav, der gælder for alle studerende: 

 

 • Du er medicinfri og fri af større fysiske sygdomme.

 • Du er motiveret til denne rejse i din egen psykologi, fri af egne begrænsninger.

 • Du er klar til, at gøre et stykke arbejde med dig selv.

 • Du er klar til at se dine egne skyggesider i øjnene og kan sige JA til at konfrontere dem.

 • Du har ikke været i kontakt med psykiatrien igennem det sidste år.

 • Du har ingen former for alkohol eller stofmisbrug. 

Du kan søge om optagelse i følgende 2 kategorier:

 

Kvote 1

Er for ansøgere over 25 år, der har en lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk eller pædagogisk karakter. F.eks. uddannelsen til pædagog, lærer, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut eller lignende. Hvis ansøger har en lang videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk eller pædagogisk karakter, kan der stadig ansøges igennem kvote 1 hvis ansøgeren har en vis indsigt i psykoterapeutiske processer, f.eks. i form af egenterapi eller tilsvarende og er motiveret til en dybdepsykologisk og psykodynamisk, spirituel og faglig udviklingsproces.

 

Kvote 2 

Er for ansøgere under 25 år, og ansøgere som ikke har en længerevarende uddannelse af psykologisk eller pædagogisk karakter. Ansøgere i denne gruppe kan kun optages efter at have deltaget på et af skolens mindre kurser. 

Desuden skal ansøger være motiveret til en dybdepsykologisk og psykodynamisk, spirituel og faglig udviklingsproces. Ansøgere på kvote 2 vil blive optaget ud fra en helhedsvurdering af samlede kompetencer og baggrund for optag. 

Modenhed og motivation

Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekterende til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og forventes at tage ansvar for egen læring og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den. Ansøgeren skal være klar til at arbejde med egne forsvarsmeksnismer og samskaras, så en større grad af sjælslys kan gennemstrømme legemet til glæde for klienten og grupperne der arbejdes med. Dokumentation inden optagelse Alle ansøgere skal medsende relevant dokumentation i deres ansøgning. Eksempelvis eksamensbeviser, kursusbeviser, dokumentation for erhvervserfaring og lignende. Dokumentationen skal være Sjælsro i hænde inden endelig optagelse kan ske og senest ved optagelsessamtalen.

 

Optagelsesprocedure 

 • Alle ansøgere, der opfylder optagelseskriterierne, indkaldes til en individuel optagelsessamtale, hvor de bliver bedt om at præsentere sig selv og fortælle om deres faglige og personlige baggrund og motivation for at søge ind på uddannelsen.

 • Ansøgere der efter det orienterende møde ønsker optagelse, udfylder en uddannelseskontrakt, og der vedlægges den relevante dokumentation.

 • Ansøgere, som ud fra en samlet vurdering i forhold til kriterierne, findes studieegnede optages i det omfang, der er plads på det ønskede hold. (Der optages max. 12 studerende på hver årgang) 

Procesgrupper

Procesgrupper på grunduddannelsen

Ved uddannelsens begyndelse på 1. semester på 3. modul inddeles de studerende i procesgrupper. Grupperne, som består af 4-6 personer, tilbyder den enkelte et fast tilhørsforhold under uddannelsen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe og møderne er en obligatorisk del af uddannelsen. Når procesgrupperne er dannet, kan den studerende ikke skifte gruppe og skal følge gruppen i de to år grunduddannelsen varer.

Formålet med procesgrupperne er: 

 • Forberedelse af oplæg med fokus på det teoretiske stof i relation til egen personlig proces.

 • Støtte til den personlige proces.

 • Opfølgning af temaer fra undervisningen.

 • Opmærksomhed på gruppeprocessen.

 • Opmærksomhed på og ansvarlighed for, hvordan man indgår og samarbejder i en gruppe. 

Procesgrupper på overbygningsuddannelsen

Ved begyndelsen af 5. semester inddeles de studerende på ny i procesgrupper. Grupperne er på ca. 4-6 deltagere og skal fungerer som et fast holdepunkt igennem overbygningen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe og møderne er en obligatorisk del af uddannelsen. Når procesgrupperne først er dannet, kan den studerende ikke skifte gruppe i de to år overbygningsuddannelsen varer.

Formålet med procesgrupperne på overbygningen er at: 

 • Træne rollen som terapeut

 • Træne i at give feedback 

Det må understreges, at deltagelse i disse grupper er en obligatorisk del af uddannelsen og fravær af disse grupper tæller som fravær på uddannelsen. Der skal føres fremmødelister af gruppemedlemmerne, der underskriver ved fremmøde. Listerne scannes efter hvert møde og sendes til skolen. 

Evalueringer og eksaminer

Evaluering og selvevaluering

Under hele uddannelsen evalueres den studerende løbende på såvel sine teoretiske som praktiske terapeutiske kompetencer. Ligeledes følger underviserne den studerendes personlige udvikling. Både evalueringer og selvevalueringer udføres i oplevelsesorienteret ånd og er således et udtryk for den enkelte studerendes egen oplevelse, samt undervisernes perspektiv på den studerende.

Evaluering af undervisning og proces efter hvert modul

De studerende evaluerer løbende undervisningen: temaernes relevans for uddannelsen, det faglige niveau, den studerendes egen studiemæssige indsats, holdets indsats, samt undervisernes indsats.

Disse løbende evalueringer medvirker til at øge den enkeltes opmærksomhed på dels den personlige proces og på det personlige ansvar for egen læring, dels på gruppens proces.

Endvidere udgør evalueringerne en væsentlig del af Sjælsro skolens interne kvalitetssikringssystem.

Denne evaluering er ikke anonym.

 

Selv-evalueringer

Ved afslutningen af henholdsvis 2., 4., 6. og 8. semester foretager de studerende en selv-evaluering af deres faglige og terapeutiske kompetencer såvel som af deres personlige udvikling. Den enkelte studerende modtager efterfølgende feedback fra underviser og fra holdet.

 

Rapporter

Der skal efter hvert modul under hele uddannelsen, udarbejdes en skriftlig rapport på 6 - 8 sider, som skal afleveres på skolen inden næste modul. Denne rapport tager udgangspunkt i den personlige proces, som den studerende skal fordybe sig yderligere i og koble relevant teori på. Rapporten evalueres af rapportvejleder i en 20 min evalueringssamtale. Målet med disse rapporter, er at få den studerende til at blive nysgerrig på egen proces og koble den med relevant teori. Det er en forudsætning at alle rapport er afleveret og evalueret inden den studerende kan indstilles til overbygningen. 

Eksaminer overbygningen

I slutningen af 8. semester. Specialeskrivning og ekstern eksamen

I slutningen af 8. semester skal der udarbejdes et speciale på ca 50 sider efter "Vejledning i specialeskrivning for Sjælsro skolens studerende". Dette speciale danner grundlag for en reflekterende samtale af 1 times varighed mellem den studerende, ekstern censor og underviser. Specialet og den efterfølgende samtale bedømmes bestået/ikke bestået. Praktisk ekstern eksamen med en ukendt klient Denne eksamen skal sikre at den studerende på en empatisk, selvstændig, nærværende og reflekterende måde kan anvende det i teori og praksis lærte stof til gavn for klienten. Prøven har en varighed på ialt to timer og har til formål at sikre at den studerende er i stand til på professionel vis: 

 

 • At håndtere klienten og møde klienten der hvor han/hun er

 • At kunne håndtere overføringer/modoverføringer og anvende dem i det terapeutiske rum

 • At kunne holde et nærværende, empatisk rum, hvor fokus på klientens temaer er det centrale.

 • At kunne vurdere og kritisk kunne inddrage relevante metoder der er egnet til klienten.

 • At kunne reflektere og begrunde valg af metode og tilgang til klienten

 • At reflektere over sin egen rolle som terapeut i sessionen 


Indstilling til eksamen

Indstilling til de løbende prøver/eksaminer sker automatisk. Tilmelding til eksaminer forudsætter dog, at den studerendes fraværsprocent er maksimalt på 10 % og at kravene til supplerende individuel terapi og klienttræning er opfyldt og dokumenteret. Alle løbende eksaminer skal være bestået, før man kan gå op til den afsluttende eksamen. Sjælsro kan altid afvise, at indstille en studerende til enhver af eksaminerne, hvis vedkommende ikke vurderes faglig eller personlig parat. I disse tilfælde vil ledelsen gøre det klart for den studerende, hvad der vurderes, at kunne bringe den studerende til at blive parat.

Desuden kan indstilling til eksaminer afvises såfremt den studerende ikke har betalt for uddannelsen rettidigt.

 

Sygdom ved eksaminer

Bliver en studerede forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom, skal dette meddeles til Sjælsro. Sygdommen skal ved forespørgsel fra ledelsen, dokumenteres ved lægeattest, som skal være Sjælsro i hænde senest 4 hverdage efter eksamens afholdelse. Den studerende betaler selv udgiften til lægeattesten.

Dokumenteres sygdommen ikke rettidigt, anses eksamen for ikke bestået.

 

Genindstilling til de løbende eksaminer

En studerende der ikke består eksamen kan genindstille sig til den samme eksamen to gange. Af praktiske årsager kan der gå ca. ½ år før det er muligt at blive geneksamineret. Det tilstræbes dog at den studerende kan blive geneksamineret hurtigt.

 

En eksamen er ikke bestået når:

 • Eksamen er bedømt ikke bestået

 • Den studerende er udeblevet fra eksamen eller kommer for sent til det fastsatte tidspunkt

 • Den studerende ikke rettidigt har afleveret lægeattest ved sygdom

 • Den studerende ikke har afleveret den skriftlige opgave og/eller andet materiale indenfor de fastsatte tidsfrister. Genindstilling til den afsluttende eksamen Hvis den studerende ikke afleverer de skriftlige opgaver indenfor de fastsatte tidsfrister, eller hvis den studerende bliver syg eller kommer for sent til den praktiske eksamen, kan den studerende ikke gå op til denne, men må vente med at gå op til den praktiske eksamen til næste gang den udbydes og må betale for de omkostninger der er forbundet hermed. 

   

Andre forhold der vedrører eksamen

Formålet med prøver/eksaminer er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål som er fastsat i uddannelsen.

Under eksamen skal censorerne sikre:

 

 • At kravene ved uddannelsens eksaminer er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i studieordningen

 • At eksaminerne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.

 • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer og en pålidelig bedømmelse

 

Censorer
På Sjælsro benyttes eksterne cencorer. Censorerne består af personer, som har erfaring med undervisning, supervision, eksamination og/eller censur og som minimum har kompetencer svarende til de undervisere der varetager undervisningen.

For eksterne censorer gælder følgende:

 • Censor har minimum 4 års psykoterapeutisk erfaring indenfor det felt der eksamineres i.

 • Censor har minimum 4 års erfaring som supervisor/censor/eksaminator.

 • Censor har et bredt kendskab til den oplevelsesorienterede metode og tilgang.

 • Censor må ikke have fungeret som eksaminands psykoterapeut.

Cencorerne evalueres løbende. Dette foregår efter eksaminer sammen med underviser og ledelsen. 

 

Egenterapi under uddannelsen

Som en del af uddannelsen skal den studerende gå i individuel oplevelsesorienteret psykoterapi undervejs. Som minimum skal den studerende have været i 50 timers egenterapi af 60 minutter (svarende til 66.6 lektioner). Disse skal fordeles med 25 timer på basisuddannelsen og 25 timer på overbygningen. Sjælsro skal godkende den psykoterapeut som den studerende går i terapi hos, da metoden skal falde indenfor oplevelsesorienteret og eksistentiel terapi. Sjælsro har en terapeutliste, hvor den studerende kan finde en allerede godkendt terapeut, men den studerende er også velkommen til at finde en terapeut på egen hånd og adspørge ledelsen, om vedkommende kan godkendes. Eventuelle terapiforløb inden opstart på uddannelsen kan ikke indgå i de obligatoriske timers egenterapi. Udover den obligatoriske egenterapi, kan ledelsen beslutte, at pålægge den studerende yderligere egenterapi som en del af uddannelsen.

Dette kan hænde, såfremt den studerende undervejs i uddannelsen er udsat for voldsomme oplevelser, der dukker traumer eller personlige problematikker op som påvirker deltagelse i uddannelsen og hindre det faglige forløb. Skulle ledelse finde det relevant at den studerende skal gå i egenterapi udover det obligatoriske antal timer, indkalder ledelsen den studerende til en individuel samtale, hvor begrundelse og rammer gøres klart for den studerende. I disse tilfælde vil ledelsen undervejs følge grundigt op på forløbet med den studerende. Hvis den studerende ikke følger ledelsens anbefalinger, kan uddannelsen ikke fortsætte.

Det er altid den studerendes eget ansvar at kunne dokumentere, at kravet til egenterapi er opfyldt.

Dokumentation skal altid være skriftlig og skal foreligge inden den afsluttende eksamination.

 

Supervision under uddannelsen

Undervejs i uddannelsen og i særdeleshed på uddannelsen sidste 2 år, vil der indgå megen direkte supervision under undervisningen. Udover denne supervision, har Sjælsro et krav om, at studerende på overbygningen, der har træningsklienter og/eller eksamensklienter, skal gå i supervisionsgruppe sideløbende. Supervisor skal have mindst 4 års erfaring i at supervisere studerende og være godkendt af skolen. Den studerende skal have deltaget i min 6 sessioner af 3 timer Denne deltagelse skal dokumenteres inden den afsluttende eksamination. Sjælsro har en liste med supervisorere, som den studerende kan få ved behov. 

 

Holddannelse

De studerende placeres ved uddannelsens start på hold. Et hold består typisk af 10-12 personer. Et hold vil maksimalt bestå af 12 studerende. Holdskifte kan kun i ganske særlige situationer tillades og kun efter aftale med skolens ledelse. Ved overgang fra grunduddannelsen til overbygningsuddannelsen kan nye holddannelser forekomme. De studerende vil på hvert modul kunne møde studerende fra tidligere årgange, der mangler dette modul. Såvel ansøgere som studerende har pligt til at gøre opmærksom på særlige relationer f.eks. venskab, slægtskab eller et kærlighedsforhold til undervisere, censorer mv. tilknyttet Sjælsro, således at der kan tages hensyn til det i tilrettelæggelsen af undervisningen. 

Uddannelsens tidsforbrug

Uddannelsens holdundervisning omfatter 838 lærerbesatte undervisningslektioner á 45 minutter, fordelt på otte semestre, der følger skolernes sommerferiemønster. Der undervises tre sammenhængende undervisningsdage, altid fredag, lørdag og søndag. fredage kl. 18 - 22, lørdage og søndage kl. 9 - 17 Den studerende forventes derudover at afsætte tid til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof på uddannelsen.

Der skal afsættes min. 3 timer om måneden til obligatorisk deltagelse i gruppemøder, der starter efter 3. modul og fortsætter studietiden ud.

Der oprettes nye grupper på overbygningen. Derudover skal der afsættes tid til egenterapi, klienttræning, selvstudie og internat. 

 

Internat

Der er et 6 dages internatophold i slutningen af grundåret (4. modul) og i slutningen af overbygningen (8. modul). Internatet betales særskilt af den studerende senest 3 måneder før afholdelse. Prisen er ca. 6500 kr. inkl. kost, logi og undervisning. Internatet inkluderer altid en weekend.

 

Studieråd

Sjælsro skolen har et studieråd der består af en repræsentant fra hvert hold.

Studierådet mødes minimum 1 gang pr. semester og ellers ved behov. Ved start på hvert studieår vælger hvert hold en repræsentant til studierådet.

Det tilstræbes at der op mod studierådsmøder bliver afsat tid på hvert hold i forbindelse med undervisning, til at holdet kan diskutere og afgøre, om der er sager som holdet ønsker bragt op i studierådet.

Ligeledes tilstræbes det, at der efter hvert studierådsmøde afsættes tid på holdet, således at studierådsrepræsentant kan informere om studierådsmødet.

Ved studierådsmøder bliver der udsendt dagsorden en uge før og der bliver udsendt referat til alle studerende og undervisere senest 14 dage efter mødet er afholdt.

 

Etiske regler

Studerende på Sjælsro Skolen kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der overholder tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Sjælsro Skolen forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med Sjælsro´s etiske regler, bringes til ledelsens kendskab.

Ledelsen afgør i hvert tilfælde om og, i givet fald, hvilke tiltag, der må gøres, for at sikre at de etiske regler følges. Det er et krav, at alle undervisere mv. tilknyttet.

Det er ligeledes et krav, at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet. Alle studerende skal derfor, som led i deres kontrakt med Sjælsro skolen skrive under på, at de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart, som også omfatter ægtefælle, ven/veninde og andre. 

 

Øvrige forhold

Den fulde uddannelse (grund- og overbygningsuddannelsen) gennemføres normalt på 4 år.

Hele uddannelsen skal under normale omstændigheder være gennemført inden for en periode på 6 år. Den studerende kan ansøge om orlov fra uddannelsen, når der foreligger særlige omstændigheder (eksempelvis ved længerevarende sygdom, udlandsophold og barsel), ved ønsket om at tilegne sig erfaring indenfor det terapeutiske arbejdsområde (på en behandlingsinstitution, psykiatrisk afdeling eller lignende) eller ved behov for egen terapi og/ eller supervision før uddannelsen fortsættes.

Orlov bevilges efter skriftlig ansøgning og tilkendes af ledelsen for et år ad gangen, hvorefter betingelserne for orlov revurderes. Dispensation for en uddannelsestid udover 6 år kræver, at den studerende, under fraværet fra uddannelsen, har haft relevant terapeutisk praksiserfaring og har holdt sin viden om metoder indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi ved lige.

Desuden kræves, at den studerende er up to date med uddannelsens teori og metodik. Dispensationen kan gives efter individuel bedømmelse, efter skriftlig begrundet ansøgning og en individuel samtale med ledelsen eller studievejleder.

 

Mistet undervisning

Såfremt en studerende af vigtige grunde ser sig nødsaget til at afmelde en undervisningsdag eller bliver syg, er der – i begrænset omfang - mulighed for at modtage den pågældende undervisning på et andet hold efter nærmere aftale. Det er ikke muligt at deltage halve eller hele dage på modulerne. Den studerende forventes at deltage på hele modulet. Alternativt må dette modul tages med den efterfølgende årgang. Samme regler gælder for internaterne.

 

Merit

Studerende kan almindeligvis ikke få meritoverført tidligere modtaget undervisning. Begrundelsen er, at uddannelsesforløbet er meget intensivt og er baseret på en omhyggeligt tilrettelagt tidsmæssig udvikling, samt at det lærte faciliteres af de sociale relationer på undervisningsholdet. Derfor vil en meritoverførsel betyde, at undervisningseffekten reduceres både for den meritsøgende og for de øvrige holddeltagere. Dog kan meritoverførsel forekomme hvis en ansøger kan dokumentere, at have tilegnet sig viden og færdigheder, der kan opfylde mål og formål for et modul, der søges dispenseret fra. Og hvis forholdet skønnes ikke at belaste den samlede undervisning af holdet mærkbart.

Se studiehåndbogen i sin fulde længde her

 

Klik på logoet og der åbner sig en PDF fil med vores studieordning

Sjælsro® Skolen   Herstedøstergade 22,1, 2620 Albertslund  CVR: 27197663

© 2019 Sjælsroskolen  /  DENMARK / Mobile 28560066

 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube