Sjaelsrologo2019.PNG

Sjælsro Studieordning og Studieplan

I studieplanen kan du læse om skolen, skolens værdigrundlag, om den 4 årige psykoterapeutiske uddannelse, der er inddelt i den 2 årige grunduddannelses to linier:  "Mindful healer" og "Intuitiv Kunstterapeut" overbygningsuddannelsen der ligeledes tager to år.
Du kan læse om uddannelsens mål, indhold og timefordeling, om procesgrupper, eksaminationer og meget mere. Herunder er et uddrag af studieordningen. Når du klikker på logoet åbner den samlede studieordning i en PDF fil.

Om Sjælsro Skolen

Sjælsro Skolen blev stiftet i 2003 og drives af sygeplejerske Deva Anaya. Sjælsro er et uddannelses- og behandlingssted registreret i Styrelsen for Patientsikkerheds behandlingsregister, hvilket giver brugere en kvalitetssikkerhed, da styrelsen har tilsynspligt. Lovgrundlag Studieordningen er udformet i henhold til følgende bestemmelser: 

• FaDP og FIKT´s etiske retningslinier 

• Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (Lov nr. 351 af 19. maj 2004) 

Livssynet bag uddannelsen

Livssynet på Sjælsro er humanistisk og eksistentialistisk og bygger på Panjalis Yoga Sutraer, C.G Jungs dybdepsykologi, A. Baileys esoteriske lære. Vores omdrejningspunkt er, at mennesket er et selvhelbredende system, der hvis det får de rette betingelser, er i stand til at heale sig selv for fysiske og psykiske sygdomme og ubalancer. Ved bevidstgørelse af egodynamikker og gradvis frigørelse af det illusoriske net, der har indhyllet personligheden, sættes sjælen fri, så det fulde potientale kan udleves.

Indenfor energipsykologien kaldes det: "at bevidsgtgøre og frigøre samskaras", indenfor dybdepsykologien kaldes det: "at reparere ego-selv aksen". Vi ser det som det samme. Vores hovedfokus er at aktivere menneskets Sjælslys igennem bevidstgørelse.

Vi tror på, at mennesket er selvhealende og rummer alle svar i sig. Terapeutens opgave er, igennem kunstterapeutiske metoder som billed- og lerskabelse, musik, lyd, bevægelse og psykodrama at hjælpe klienten til bevidsthed igennem den integrative proces. Med healingen holder terapeuten "det healende rum", så klientens eget iboende selvhelbredelses system aktiveres.

 

Overordnet om uddannelsen

Overordnet er uddannelsen bygget op over flere tilgange og metoder: 

• Den integrative kunstterapeutiske metode og praksis

• C.G. Jungs dybdepsykologiske forståelsesramme og metoder

• Den esoteriske lære og energipsykologiens teori og metode 

Derudover er vi inspireret af bl.a. kropdynamisk psykoterapi, gestaltterapi, yogafilosofi, familieterapi, relationsteori og den neuroaffektive psykologi. Mindfulness og meditation er ligeledes en stærk inspiration, der ligger som et solidt fundament hele uddannelsen igennem. Vi trækker metoder ind fra forskellige skoler og retninger, fordi vi mener, at en almen uddannelse giver dig en bedre og bredere mulighed for at arbejde som terapeut og forstå nuancerne i faget.

Ved at fokusere ensidigt på en enkelt metode, opstår der risiko for at kompleksiteten overses. På denne måde læner uddannelsen sig op af tendenserne og udviklingen på den internationale scene, hvor en bredere uddannelse i terapi vinder frem. Det er vores holdning, at den almene og brede uddannelse skaber rammerne for, at du som studerende efterfølgende får mest ud af dine kompetencer.

 

Uddannelsens formål og varighed

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt:

•at kunne diagnosticere ubalancer i energisystemet med henblik på at tilrettelægge, planlægge og gennemføre et terapeutisk behandlingsforløb.

•at kunne vælge de energipsykologiske og- eller kunstterapeutiske behandlingsmetoder, der vil kunne genoprette balancen i energisystemet for dermed at kunne forebygge, lindre og heale fysiske og psykiske sygdomme og ubalancer. 

Uddannelsen varer 4 år og retter sig mod alle, der har et ønske om at heale sig selv for derigennem at blive i stand til at heale andre. Uddannelsen har et samlet indhold på 1008 timer/lektioner

 

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige uddannelse på Sjælsro Skolen, er at uddanne terapeuter, der kan udøve fænomenologisk integrativ kunst- og healingsterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet, at den enkelte studerende ligeledes igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag. 

Uddannelsens overordnede mål

Hensigten med uddannelsen er at: 
 

 • Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det integrative kunstterapeutiske og esoterisk- og energipsykologiske felt.
   

 • Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af healings- og kunstterapi, (og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central.)
   

 • Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.
   

Uddannelsen  kræver en stor grad af bevidstgørelse om egne dynamikker og er udpræget praktisk orienteret, Udøvelse af terapien kræver først og fremmest stor selvindsigt samt relationelle og terapeutiske kompetencer.

Derudover er en solid teoretisk viden en forudsætning for at kunne udøve faget på et kvalificeret grundlag. Uddannelsen tilstræber, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af bevidstgørelse og selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger dét teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme.

Uddannelsens struktur

Uddannelsens varighed er 4 år, hvoraf de første to år betegnes "Grunduddannelsen" og de næste to år betegnes "Overbygningen". Den studerende tilmelder sig 2 år af gangen.

Grunduddannelsen er delt i to linier, hvor den studerende kan vælge imellem healings eller kunstterapi linien. Grundlæggende er de to linier ens, bortset fra at der på den første vægtes healingen og forskellige healingsteknikker, og på den anden vægtes kunstterapien og dens metode. På overbygningen samles de to linier og de studerende følges de sidste to år.

Grunduddannelsen

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familierelationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre.

Uddannelsens sidste to år (overbygningen) giver den studerende mulighed for, at videreudvikle de terapeutiske kompetencer i forhold til individuelle klienter og grupper. Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende: 

 

 • Opnår indsigt i sin egen psykologi og psykologiske strukturer, så hun står stærkere i det terapeutiske rum.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger, da disse ellers vil forstyrre senere klienters ´healing.

 • Opnår en større grad af Selvkærlighed og selvaccept.

 • Får en teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig selv og i andre.

 • Kan anvende teoretisk viden erhvervet på grunduddannelsen, til gavn for sig selv og sine klienter

 • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den healende samtale"

 • Kan anvende "Chakra- og auragrammer som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter, der ønsker selvudviklking. (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med misbrug.)

 • Har en grundlæggende forståelse for de etiske retningslinier som de er anvendt i FIKT og FaDP

Overbygningsuddannelsen

Har den studerende gennemført alle 4 år og taget samtlige prøver og eksaminer, berettiger det til titlen "Psyko-Spirituel Healingsterapeut" eller "Psyko-Spirituel Kunstterapeut". 

Her skruer vi ned for de personlige processer og retter fokus på klienttræningen og gruppeundervisningen.

På uddannelsens overbygning er det målet, at den studerende: 

 

 • Udbygger sin forståelse af, hvad det vil sige at arbejde ud fra en fænomenologisk, integrativ kunst- og healingsterapeutisk metode.

 • Tilegner sig viden og færdigheder i at anvende terapeutiske metoder og teknikker indenfor ovennævnte felt.

 • Udvikler sin evne til at reflektere over og begrunde valg og fravalg af de terapeutiske metoder og teknikker som anvendes i en given terapeutisk situation med en given klient.

 • Opnår en forståelse af de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med psykoterapeutisk arbejde ud fra den fænomenologiske metode og healings- og kunstterapi generelt i forhold til sundhed/sygdom og etik.

 • Øger bevidstheden på dynamikker i det interpersonelle felt og er i stand til at "holde rummet" for klienter og grupper på en professionel og etisk forsvarlig måde.

 • Har erhvervet sig viden og kompetencer indenfor hovedområderne og kan anvende disse på en empatisk, nærværende, vurderende, og selvreflekterende måde i sine sessioner.

 • Har udviklet en høj etik svarende til FaDP´s etiske regler

 • Er sikker i klinikdriften inkl. journalføring og dataopbevaring og kan anvende dette svarende til gældende lovgrundlag. 

Se studiehåndbogen i sin fulde længde her