top of page
BRUG REG billede studieordning.png

Klik på billedet og studieordningen åbner i PDF

Om Sjælsro Skolen
Sjælsro Skolen blev stiftet i 2003 og drives af sygeplejerske Deva Anaya.

Skolen er et godkendt REG. psykoterapeutisk uddannelsessted og optaget i FaDP.


Vi er et uddannelses- og behandlingssted registreret i Styrelsen for Patientsikkerheds behandlingsregister, hvilket giver brugere en kvalitetssikkerhed, da styrelsen har tilsynspligt.


 
 Lovgrundlag
 Studieordningen er udformet i henhold til følgende bestemmelser:
 • FaDP etiske retningslinjer
 • Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (Lov nr. 351 af 19. maj 2004)
  
Livssynet bag uddannelsen
Livssynet på Sjælsro er transpersonlig, humanistisk/eksistentiel. Vi vægter den psykodynamiske, relationelle tilgang til psykoterapi og den ligeværdige relation mellem klient og terapeut. Vi tilskriver os også den systemiske tankegang, idet vi tror på, at individuelle problematikker har årsag i hele systemers samspil og dynamikker.
Vores omdrejningspunkt er, at mennesket er et selvhelbredende system, der hvis det får de rette betingelser, er i stand til at heale sig selv for fysiske og psykiske sygdomme og ubalancer. Ved bevidstgørelse om egodynamikker og gradvis frigørelse af det illusoriske net, der har indhyllet
personligheden, sættes sjælen fri, så det fulde potentiale kan udleves.
Indenfor energipsykologien kaldes det: "at bevidstgøre og frigøre samskaras", indenfor dybdepsykologien kaldes det: "at reparere ego-selv aksen". Vi ser det som det samme.
Vores hovedfokus er at aktivere menneskets sjælslys igennem bevidstgørelse.
Vi tror på, at mennesket er selvhealende og rummer alle svar i sig. Terapeutens opgave er, igennem kunst- og healings-terapeutiske metoder at hjælpe klienten til bevidstgørelse og individuation.

Overordnet om uddannelsen

Overordnet er uddannelsen bygget op over flere tilgange og metoder:
 

 • Den humanistiske/eksistentielle tilgang til psykoterapi

 • Den integrative kunstterapeutiske metode og praksis

 • C.G. Jungs dybdepsykologiske forståelsesramme og metoder

 • Den esoteriske lære og energipsykologiens teori og metode - det transpersonelle/spirituelle perspektiv

                          

Vi trækker derudover metoder ind fra forskellige skoler og retninger, fordi vi mener, at en almen uddannelse giver den studerende en bedre og bredere mulighed for at arbejde som psykoterapeut og forstå nuancerne i faget.
Ved at fokusere ensidigt på en enkelt metode, opstår der risiko for at kompleksiteten overses. På denne måde læner uddannelsen sig op af tendenserne og udviklingen på den internationale scene, hvor en bredere uddannelse i terapi vinder frem. Det er vores holdning, at den almene og brede uddannelse skaber rammerne for, at du som studerende efterfølgende får mest ud af dine kompetencer og ikke forfalder til en metodisk ensidighed, der ikke er gavnlig for den terapeutiske proces.

 

Uddannelsens formål og varighed

Uddannelsen varer 4 år og retter sig mod alle, der har et ønske om at hele sig selv for derigennem at blive i stand til at hele andre.

Uddannelsen består af to linjer på grunduddannelsen der strækker sig over de første to år.

Begge linjer har samme grundlæggende indhold og giver adgang til overbygningen. Overbygningen startes hvert år ved min 6 deltagere.

Formålet med den 4-årige psykoterapeut uddannelse, er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve psykodynamisk integrativ kunst- eller healingsterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet, at den enkelte studerende igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag.

 

Uddannelsens overordnede mål er at:

 • Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor de den eksistentielle psykodynamiske tilgang til psykoterapi og indenfor vores speciale: den jungianske og esoteriske tilgang.

 • Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi.

 • Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.

 

Uddannelsen tilstræber, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af bevidstgørelse og selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger det teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme. 

 

 

Uddannelsens indhold og struktur

Uddannelsens varighed er 4 år, hvoraf de første to år betegnes "Grunduddannelsen" og de næste to år betegnes "Overbygningen". Den studerende tilmelder sig 2 år ad gangen. Ønsker den studerende at stoppe efter grunduddannelsen, gives der et kursusbevis.

 

Grunduddannelsen består af to linjer. Den studerende vælger inden studiestart, hvilken linje der ønskes og det er kun i begrænset omfang muligt at skifte, når først uddannelsen er startet. Grundlæggende er de to linjer ens, bortset fra at der på healer linjen er healings-tekniske øvelser og på kunstterapi linjen lægges der vægt på det kreative udtryk og brugen heraf.

 

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familierelationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre. Uddannelsens sidste to år (overbygningen) giver den studerende mulighed for at videreudvikle de terapeutiske kompetencer i forhold til individuelle klienter og grupper.


Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende:

 • Opnår indsigt i psykoterapiens historie, retninger og den eksistentielle og psykodynamiske tilgangs styrker og begrænsninger.

 • Får en grundlæggende teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får en grundlæggende viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig selv og i andre.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger.

 • Opnår en større grad af selvkærlighed og selvaccept.

 • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den nærværende samtale" .

 • Kan anvende sansediagrammer og auragrammer som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter, der ønsker selvudvikling. (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med afhængighedsproblematikker.)  

 • Har en grundlæggende forståelse for og kan anvende skolens etiske retningslinjer.


På uddannelsens overbygning er det målet, at den studerende:

 • Tilegner sig færdigheder i at anvende terapeutiske metoder og teknikker og kan anvende dem kritisk og reflekterende.

 • Udvikler sin evne til at reflektere over og begrunde valg og fravalg af de terapeutiske metoder og teknikker som anvendes i en given terapeutisk situation med en given klient.

 • Opnår en forståelse af de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med psykoterapeutisk arbejde ud fra de metoder der anvendes på Sjælsro og eksistentiel psykoterapi generelt i forhold til sundhed/sygdom og etik.

 • Har erhvervet sig viden og kompetencer indenfor hovedområderne og kan anvende disse på en empatisk, nærværende, vurderende, og selvreflekterende måde i sine sessioner.

 • Har udviklet en høj etik svarende til FaDP´s etiske regler.

                                  

Vi ønsker kompetente, empatiske og nærværende terapeuter. Det kræver, at den studerende udvikler nogle solide både faglige, praktiske og personlige kompetencer. Terapeuten skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med klienten i enhver given terapeutisk situation.

Det betyder, at der både arbejdes med den studerendes ego-selv akse, med at udvikle den studerendes iboende potentialer, handle- og præstationsevner i et dynamisk og levende samspil.

At få det bedste i spil, kræver en konstant vekselvirkning mellem og integration af det personlige, praktiske og faglige niveau.

Undervisningen tager altid et ”her og nu” perspektiv samtidig med, at vi bygger oven på det, der allerede er lært.

Oversigt over uddannelsens indhold opdelt i hovedområder

  Den psykoterapeutiske hovedretning

 • ”Her og nu” perspektivet

 • Den eksistentielle og psykodynamiske psykoterapi

 • Psykoterapiens historie og den eksistentielle tilgangs styrker og svagheder

 

Dybdepsykologi, kunstterapi og selvheling

 • Esoterisk psykologi, illusion og blændværk

 • Chakrapsykologi og opløsning af samskaras i energisystemet

 • Selvheling igennem kreative værktøjer

 • Sundhed og sygdom i et nyt paradigme

 • C G Jungs psykologi og lære

 • Udviklingspsykologi med fokus på ego-selv aksen

 • Kunst- og healings-terapiens metoder, anvendelse og begrænsning

 

Den terapeutiske proces og den terapeutiske relation.

 • Overføring og modoverføring

 • Fusionsfeltet og den alkymistiske psykologi

 • Etik, kommunikation og formidling.

 • Psykoterapeutisk metode træning

 • Nuet og stilhedens kraft

 • Forsvar og forsvarsmekanismer

 • Den psykoterapeutiske holdning

 • Den individuelle terapeutiske ”stil”

 

 Udvikling og personlighedsdannelse

 • Udviklingspsykologi

 • Kunst- og healings-terapeutiske interventioner til klienter med udviklingstraumer de forskellige udviklingsfaser

 • Krænkelser af selvet, forladthed, skam og skyld, tab, sorg og adskillelse

 

 Individet og fællesskabet

 • Etablering af et trygt og lærende fællesskab og studie/procesgrupper

 • Gruppeterapi, gruppesupervision, gruppeeksaminer

 • Selverfaring, træning af terapeut- og supervisorrollen

 

 

  Psykoterapi og psykopatologi

 • Angst og depression

 • Spiseforstyrrelser

 • Afhængighedsproblematikker

 • Traumer og kunstterapi

 • ”Sjælens kode”

 • Eksistentielle kriser

 • Psyko-spirituel tilgang til fysisk og psykisk sygdom

 • Andre psykoterapeutiske retninger

 • Grænsen mellem psykoterapi og psykiatri

Læs hele studieordningen ved at klikke på billedet herover

bottom of page