top of page

Healingsterapeut uddannelsen

Ønsker du en Healeruddannelse, hvor mindfulness, spirituel udvikling og en mindfull tilgang til livet er i fokus?
Så er du kommet det rigtige sted. Vores 2 årige uddannelse er en spirituel uddannelse med fokus på DIG og din udvikling til et liv i større Kærlighed og overskud.  Læs mere herunder.

Sjælsro Healingsterapeut 2024

Grunduddannelsen varer to år og giver den studerende personlige, faglige kompetencer til at virke som "Mindful Healer"

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familie relationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre.

Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende:

 • Opnår indsigt i sin egen psykologi og psykologiske strukturer, så hun står stærkere i det terapeutiske rum.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger, da disse ellers vil forstyrre senere klienters ´healing.

 • Opnår en større grad af Selvkærlighed og selvaccept.

 • Får en teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig selv og i andre.

 • Kan anvende teoretisk viden erhvervet på grunduddannelsen, til gavn for sig selv og sine klienter • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den healende samtale"

 • Kan anvende Sansediagrammer og auragrammer som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter, der ønsker selvudvikling.
  (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med misbrug.)

 • Har en grundlæggende forståelse for de etiske retningslinjer som de er anvendt i FaDP

Uddannelsens indhold

Vi ønsker kompetente, empatiske og nærværende healere. Det kræver, at den studerende udvikler nogle solide både faglige, praktiske og personlige kompetencer. Healeren skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med klienten i enhver given  situation. at den bygger oven på det, der allerede er lært.

 

Terapeutiske træningssamtaler (TTS)

Terapeutiske træningssamtaler er ligeledes et tilbud til studerende på uddannelsen. Det kan være en god måde at starte eget terapiforløb, få suppleret et terapiforløb eller på anden måde at få støtte og inspiration i det personlige arbejde. Det er studerende fra 6. 7. og 8. semester som forestår disse samtaler, hvorigennem disse studerende får mulighed for at træne i et realistisk ”set-up”. 10 af disse samtaler må inddrages i egen terapien igennem uddannelsestiden.

Det praktisk/ terapeutiske niveau

Den praktiske træning af de studerendes terapeutiske kompetencer er indbygget i hele uddannelsesforløbet.
Imidlertid intensiveres træningen i takt med udviklingen af de studerendes personlige og faglige kompetencer.
På grunduddannelsen fungerer underviseren som terapeutisk rollemodel.
Gennem arbejdet med de studerendes personlige temaer, demonstrerer underviseren det terapeutiske arbejde. Den efterfølgende procesanalyse omfatter identifikation af og refleksioner over elementerne i den terapeutiske proces. De studerende træner deres kompetencer via praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen.

På grundåret indgår udover de faglige kompetencer, træning i mindre grupper, som typisk tæller 3-4 studerende. Grupperne giver den enkelte mulighed for på skift at tage rollen som hhv. healer/terapeut, klient, observatør eller et reflekterende team. Under healings sessioner i plenum får de studerende endvidere mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage healerrollen på grunduddannelsen.

Hele uddannelsen er opbygget af 20 moduler af 3 dage. samt  4 x 6 dages internat. I studieordningen kan du se en oversigt over indhold på semestrene og modulerne.

Oversigten er kun vejledende, idet der igennem uddannelsen trækkes på det allerede tillærte, hvorfor mange aspekter gentages og videreudvikles fra modul til modul. Således skal oversigten forstås som de semestre/moduler, hvor det pågældende tema i særdeleshed bliver belyst.

 

Oversigt over uddannelsens indhold opdelt i hovedområder

Mindfulness og meditation

Transformation og selvudvikling

Drømme og drømmetydning

Sjælsbevidsthed og syncronicitet

Psyko- og kunstterapeutiske redskaber

Indre barn arbejde igennem lyd, collage og meditation

Afbalancering af det indre (og ydre) parforhold

Frigørelse af gamle hjertetraumer

Relationer, delpersonligheder og skyggearbejde

Kommunikation og formidling

Chanting og lydhealing

Yoga og bevægelse

Regression & Samskara Release

"De psykiske fakulteter" og den åndelige verdens opbygning

Auraen, chakraerne og afbalancering heraf

Energilære, auragrammer, chakralæsninger

Hjertehealing,

Kontakt til indre guidance

Åndedrættet som diagnoseværktøj og forløser

Breathwork og proces

Mandalaer og eventyr

Metoder

Underviserne tilstræber i deres interaktion med de studerende at være rollemodeller mht. empatisk kommunikation og mht. at udvise balance mellem deltagelse og observation. Underviserne anvender de studerendes personlige oplevelser som udgangspunkt for undervisningen og faciliterer den studerendes opmærksomhed i situationen. I metodetræningen er den gennemgående linje at koble den lærte teori, metoder og eventuelle teknikker sammen med det at indgå i den terapeutiske relation.

 

Det individuelle perspektiv og gruppeperspektivet

Som et led i den fænomenologiske tilgang arbejdes der dels med det individuelle perspektiv, dels med procesgruppe og gruppeperspektivet. Vægten er på den personlige udvikling i en gruppekontekst. Den personlige vækst er i fokus i de to første år og den professionelle vækst i fokus i de to sidste år. Procesterapi runden er en del af den fænomenologiske metode, der bl.a. benyttes til at skabe en fælles ramme for de studerende og til at give den enkelte mulighed for at arbejde med det, der er aktuelt for den enkelte i dennes livsproces.

Procesterapi runden giver rum for refleksion fra de øvrige studerende, der på den måde kan sætte et procesarbejde i relation til deres eget liv. I procesterapi runderne på første del af grunduddannelsen, arbejdes der ud fra ”mesterlærerprincippet”, med underviseren i rollen som procesterapeut mens de studerende afprøver metoden i små grupper under supervision.

Procesgrupper 

Ved uddannelsens begyndelse på 1. semester  inddeles de studerende i procesgrupper. Grupperne, som består af 4-6 personer, tilbyder den enkelte et fast tilhørsforhold under uddannelsen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe og møderne er en obligatorisk del af uddannelsen. Når procesgrupperne er dannet, kan den studerende ikke skifte gruppe og skal følge gruppen i de to år grunduddannelsen varer.

Formålet med procesgrupperne er at:

• Forberedelse af oplæg med fokus på det teoretiske stof i relation til egen personlig proces. 

• Støtte til den personlige proces.

• Opfølgning af temaer fra undervisningen.

• Opmærksomhed på gruppeprocessen.

• Opmærksomhed på og ansvarlighed for, hvordan man indgår og samarbejder i en gruppe.

Det må understreges, at deltagelse i disse grupper er en obligatorisk del af uddannelsen og fravær af disse grupper tæller som fravær på uddannelsen. Der skal føres fremmødelister af gruppemedlemmerne, der underskriver ved fremmøde. Listerne scannes efter hvert møde og sendes til skolen.

Klik på Logoet og brochuren med datoer, priser mm kommer frem.


Skærmbillede 2021-09-18 kl. 17.18.16.png
Fil_021.jpeg

Healingsterapeut uddannelsen (overbygningen)

Vil du have en fuld psykoterapeutisk uddannelse, skal du tage overbygningsuddannelsen der ligeledes tager 2 år og er opbygget på samme måde som grundforløbet. 

Uddannelsen sigter på, at bringe dig i dyb kontakt med dit højere selv og give dig solide redskaber til at nære dig selv i arbejdet med dine klienter og kurister. Vi flytter fokus fra dig til klienttræning og refleksioner over terapeutrollen. Procesgrupper bliver til studiegrupper, hvor der skrues op for det teoretiske niveau.

Vi arbejder bl.a. med:

- Systemisk opstilling og psykodrama
- "Voice Dialouge", metoden
- Nærvær og bevidsthed i dine sessions
- Kunst- og healingsterapeutiske redskaber til healing og forløsning - Drømmetydning
- Åndedrætsøvelser til Healing og forløsning
- Lydhealing og Sjælens stemme
- Yoga, eventyr, farver, leg, dans og bevægelse
- Håndtering af klienter med traumer og kriser
- Terapeutiske interventioner til forskellige klienttyper
- Skam (2 moduler) - forløsning og healing
- Træning i at arbejde med grupper/gruppedynamikker
- Overførng og modoverføring i klientarbejdet.
- Supervision på klient- og gruppearbejde
- Etik og formidling
- Den psykoterapeutiske holdning

- Psykoterapiens historie og udvikling

Interesseret i at vide mere? Kontakt os

Tak for din henvendelse.

bottom of page