Ønsker du en Healeruddannelse, hvor mindfulness, spirituel udvikling og en mindfull tilgang til livet er i fokus?
Så er du kommet det rigtige sted. Vores 2 årige uddannelse er en spirituel uddannelse med fokus på DIG og din udvikling til et liv i større Kærlighed og overskud.  Læs mere herunder.

Sjælsro®  Mindful Healer
Grunduddannelsen

Grunduddannelsens "Mindful Healer linje varer to år og giver den studerende personlige, faglige kompetencer til at virke som "Mindful Healer"

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familie relationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre.

Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende:

 • Opnår indsigt i sin egen psykologi og psykologiske strukturer, så hun står stærkere i det terapeutiske rum.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger, da disse ellers vil forstyrre senere klienters ´healing.

 • Opnår en større grad af Selvkærlighed og selvaccept.

 • Får en teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig selv og i andre.

 • Kan anvende teoretisk viden erhvervet på grunduddannelsen, til gavn for sig selv og sine klienter • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den healende samtale"

 • Kan anvende "Chakra- og auragrammer som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter, der ønsker selvudvikling. (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med misbrug.)

 • Har en grundlæggende forståelse for de etiske retningslinjer som de er anvendt i FaDP

 • Selvstændigt bliver i stand til at planlægge udføre og evaluere et klientforløb.

Uddannelsens indhold

Vi ønsker kompetente, empatiske og nærværende healere. Det kræver, at den studerende udvikler nogle solide både faglige, praktiske og personlige kompetencer. Healeren skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med klienten i enhver given  situation.

Sjælsro´s kompetence definition bestemmer måden vi tænker, gennemfører og evaluerer undervisningen på. Kompetence opfattes som ”en samlet betegnelse for de menneskelige ressourcer - fagligt såvel som fysisk, psykisk, socialt og spirituelt"

Det betyder, at der både arbejdes med den studerendes ego-selv akse, med at udvikle den studerendes iboende potentialer, handle- og præstationsevner i et dynamisk og levende samspil. At få det bedste i spil, kræver en konstant vekselvirkning mellem og integration af det personlige, praktiske faglige niveau.

Undervisningen tager altid et ”her og nu” perspektiv samtidig med, at den bygger oven på det, der allerede er lært.

 

Det personlige niveau

Med vores fænomenologiske og integrative tilgang til behandling og terapi, anser vi den healende og terapeutiske kontakt for primært at være et mellemmenneskeligt anliggende, hvor klient og healer indgår som ligeværdige.

Vi ser mennesket som bestående af krop, sind og ånd som uadskillelige enheder, hvor det ene påvirker det andet.

Kontakten mellem healer og klient er central i og bærende for healingen.
Healerens empati og følelsesmæssige nærvær og oprigtighed er afgørende, ligesom det er vigtigt at få healerens kreativitet bragt til live, så den kan blive et aktiv i behandlingen.
Det er ligeledes vigtigt, at der arbejdes på at opnå kongurens, så det der siges stemmer overens med det der gøres hos healeren. 

Bevidsthed på egne dynamikker er altafgørende. Ligeledes er healerens evne til at forholde sig nærværende, kreativt, dynamisk til klienten og at kommunikere på en klar, direkte og empatisk måde. Dette forudsætter, at healeren har udviklet en høj grad af opmærksomhed og indsigt i sig selv, i sine stærke og svage sider, i sine handlemønstre, i sin måde at fungere på i samspillet med andre samt i sine udviklingsmuligheder.

Den personlige udvikling (afvikling), ses derfor helt central i uddannelsen.

Det forventes, at de studerende arbejder aktivt med sig selv og det er obligatorisk, at de studerende sideløbende går i egen terapi.

For at kunne blive indstillet til den afsluttende eksamen, er det et krav, at den studerende som minimum har haft 2 x 25 timers egenterapi hos en af skolen godkendt psykoterapeut, psykolog eller kunstterapeut, der arbejder indenfor den fænomenologiske forståelsesramme og som er godkendt af Sjælsro skolens ledelse.

 

Terapeutiske træningssamtaler (TTS)

Terapeutiske træningssamtaler er ligeledes et tilbud til studerende på uddannelsen. Det kan være en god måde at starte eget terapiforløb, få suppleret et terapiforløb eller på anden måde at få støtte og inspiration i det personlige arbejde. Det er studerende fra 6. 7. og 8. semester som forestår disse samtaler, hvorigennem disse studerende får mulighed for at træne i et realistisk ”set-up”. 10 af disse samtaler må inddrages i egen terapien igennem uddannelsestiden.

Det praktisk/ terapeutiske niveau

Den praktiske træning af de studerendes terapeutiske kompetencer er indbygget i hele uddannelsesforløbet.
Imidlertid intensiveres træningen i takt med udviklingen af de studerendes personlige og faglige kompetencer.
På grunduddannelsen fungerer underviseren som terapeutisk rollemodel.
Gennem arbejdet med de studerendes personlige temaer, demonstrerer underviseren det terapeutiske arbejde. Den efterfølgende procesanalyse omfatter identifikation af og refleksioner over elementerne i den terapeutiske proces. De studerende træner deres kompetencer via praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen.

På grundåret indgår udover de faglige kompetencer, træning i mindre grupper, som typisk tæller 3-4 studerende. Grupperne giver den enkelte mulighed for på skift at tage rollen som hhv. healer/terapeut, klient, observatør eller et reflekterende team. Under healings sessioner i plenum får de studerende endvidere mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage healerrollen på grunduddannelsen.


På overbygningens første år begynder de studerende desuden i stigende grad at tage terapeutrollen i de obligatoriske proces-terapi-runder som foregår under underviserens supervision. Under terapisessioner i plenum, får de studerende også på overbygningen mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage terapeutrollen i plenum.

I overbygningsforløbet er det undervisningens mål, at videreudvikle den studerendes terapeutiske kompetencer og identitet som healings- og kunstterapeut.

Sigtet med undervisningen på overbygningsforløbet er, at videreudvikle de studerendes evne til at afpasse metode og teori, i forhold til klientens aktuelle problemstilling og sig selv som terapeut.

Overbygningsmodulet giver den studerende mulighed for yderligere at integrere de metoder og teorier, som blev introduceret på basisuddannelsen. På overbygningsforløbet vil fokus således være mere på den faglige terapeutiske udvikling, end på den personlige udvikling. Supplerende terapeutisk træning og proces.

Sjælsro skolen har et krav om 3 times procesrguppe om måneden igennem hele uddannelsestiden. På første, andet og tredje semester omfatter den proces og nærværstræning, herefter fra 4. semester overgås til klienttræning. Disse dage dannes efter 3. modul og er obligatoriske at deltage i. (se senere under procesgruppe)

 

Det teoretiske niveau

Den 4-årige uddannelse til "PsykoSpirituel Healingsterapeut", er en klient-centreret kunst- og healingterapeutisk uddannelse. Værdigrundlaget bag er bygget op omkring Patanjalis Yoga Sutraer, Alice A Baileys lære, CG. Jungs lære og filosofi, samt bl.a. Søren Kierkegaard og K E Løgstrups etik. Integritet, autencitet, ansvarlighed og at berige andre, er de 4 hjørnestene som uddannelsen bygger på. (Fra engelsk: Autenticity, Integrity, Responsibility, Enriching). Omfangsmæssigt udgør den fænomenologiske, integrative kunst- og healingsterap's teori, metode, begreber og teknikker hovedparten af undervisningen

 

Hele uddannelsen er opbygget af 25 moduler af 3 dage. samt 2 x 6 dages internat. Der er 13 moduler samt et 6 dages internat på grunduddannelsen og 12 moduler og et 6 dages internat på overbygningen. I studieordningen kan du se en oversigt over indhold på semestrene og modulerne.

Oversigten er kun vejledende, idet der igennem uddannelsen trækkes på det allerede tillærte, hvorfor mange aspekter gentages og videreudvikles fra modul til modul. Således skal oversigten forstås som de semestre/moduler, hvor det pågældende tema i særdeleshed bliver belyst.

 

Rapportskrivning og evaluering

Efter hvert modul skal den studerende skrive en 6 - 8 siders rapport/artikel, som tager udgangspunkt i en oplevelse på modulet. Oplevelsen skal underbygges med teori og gå fra det personlige til det almene. Det giver de studerende mulighed for yderligere at fordybe sig fagligt og personligt i egne processer. Rapporten skal afleveres inden næste modul på skolen og der afholdes 20 min individuel evalueringssamtale pr rapport. Det er en forudsætning at alle rapporter er afleveret, inden der kan indstilles til den afsluttende eksamen.

 

Oversigt over uddannelsens indhold opdelt i hovedområder

 • Dybdepsykologi, kunstterapi og healing

 • Healing- og kunstterapi i et historisk perspektiv.

 • Esoterisk psykologi, illusion og blændværk

 • Chakrapsykologi

 •  Opløsning af samskaras i energisystemet

 • Traumepsykologi og den neuroaffektive udviklingsmodel

 • Selvhelbredelse igennem kreative værktøjer

 • Sundhed og sygdom i et nyt paradigme

 • C G Jungs psykologi og lære

 • Udviklingspsykologi med fokus på Ego-Selv aksen

 • Kunst- og healingsterapiens metoder, anvendelse og begrænsning

 • Indikation og kontraindikation

 • Den terapeutiske proces og den terapeutiske relation.

 • Overføring og modoverføring.

 • Etik, kommunikation og formidling.

 • Healingsterapeutisk metode træning

 • Nuet og stilhedens kraft

 • Kunstterapeutisk metode træning.

 • Muligheder og begrænsninger i den oplevelsesorienterede terapi

 • Den fænomenologiske tilgangs muligheder og begrænsninger

 • Klienthåndtering, dataopbevaring, journalføring, markedsføring og etik.

 • Udvikling og personlighedsdannelse

 • Healingsterapeutiske interventioner til klienter med udviklingstraumer i de forskellige udviklingsfaser

 • Krænkelser af selvet, forladthed, skam og skyld, tab, sorg og adskillelse.

 • Individet og fællesskabet

 • Etablering af et lærende fællesskab og procesgrupper.

 • Træning i gruppeundervisning

 • Misbrugsproblematikker: Afhængighed, Seksuelle overgrebsproblematikker

 • Spiseforstyrrelser.

 • Psykisk sygdom – psykopatologi, kunst- og healingsterapeutiske interventioner til forskellige klientgrupper.

Metoder

Underviserne tilstræber i deres interaktion med de studerende at være rollemodeller mht. empatisk kommunikation og mht. at udvise balance mellem deltagelse og observation. Underviserne anvender de studerendes personlige oplevelser som udgangspunkt for undervisningen og faciliterer den studerendes opmærksomhed i situationen. I metodetræningen er den gennemgående linje at koble den lærte teori, metoder og eventuelle teknikker sammen med det at indgå i den terapeutiske relation.

 

Det individuelle perspektiv og gruppeperspektivet

Som et led i den fænomenologiske tilgang arbejdes der dels med det individuelle perspektiv, dels med procesgruppe og gruppeperspektivet. Vægten er på den personlige udvikling i en gruppekontekst. Den personlige vækst er i fokus i de to første år og den professionelle vækst i fokus i de to sidste år. Procesterapi runden er en del af den fænomenologiske metode, der bl.a. benyttes til at skabe en fælles ramme for de studerende og til at give den enkelte mulighed for at arbejde med det, der er aktuelt for den enkelte i dennes livsproces.

Procesterapi runden giver rum for refleksion fra de øvrige studerende, der på den måde kan sætte et procesarbejde i relation til deres eget liv. I procesterapi runderne på første del af grunduddannelsen, arbejdes der ud fra ”mesterlærerprincippet”, med underviseren i rollen som procesterapeut mens de studerende afprøver metoden i små grupper under supervision.

Fra første del af overbygningen, bliver det i stigende grad de studerende, der indtager rollen som procesterapeuter/ terapeuter under direkte supervision fra underviseren. De studerende får herigennem mulighed for at træne terapeut/ procesarbejdet og få direkte feed-back på, hvordan han/hun fungerer i rollen som terapeut. 

Teori indlæres primært gennem ”oplevelsen” på baggrund af et procesforløb eller terapiforløb, ved at reflektere over det og knytte an til teori/metode. Underviseren supplerer evt. med oplæg eller foredrag om et givent emne. Teoretiske oplæg vil ofte blive fulgt op med øvelser, der understøtter og illustrerer teorien. Efterfølgende dialog eller diskussion i grupper kan for underviseren afdække, hvordan og hvad der er forstået af de studerende.

 

Oplæg

Oplæg ved de studerende er en del af teoriundervisningen. Ved at forberede et teoretisk oplæg for deres med-studerende, får de studerende mulighed for at fordybe sig i en særlig gren af teorien omkring et undervisnings tema.

De studerendes oplæg skal i formen være oplevelses orienterede og samtidig afspejle en forståelse af det teoretiske stof. Ved fremlæggelsen får underviseren mulighed for at se, hvordan de studerendes forståelse og formidling er integreret. Efterfølgende feedback, dialog og diskussion i grupper kan sætte forståelsen og formidlingen af stoffet i perspektiv.

Træning af terapeutisk praksis

Træning af terapeutisk praksis udgør en væsentlig del af metodeundervisningen specielt efter 4. semester.

De studerende vil fra sidste del af grunduddannelsen bl.a. træne procesterapeut/leder rollen, og træne nærvær, dialog og opmærksomhed i forskellige grupperinger. Disse forløb følges op med refleksion omkring processen, begrundelser for valg af metode og teknik og teoretisk gennemgang. Individuel terapi indgår på forskellige måder i undervisningen. Underviseren kan indtage terapeutrollen og gennemføre en terapisession, med inddragelse af en studerende som med-terapeut.

Desuden kan en studerende indtage rollen som terapeut gennemføre en terapisession med supervision fra underviseren og feedback fra klienten og de med-studerende.

Ofte vil flere studerende i begge scenarier blive aktivt inddraget under terapiprocessen, som reflekterende team for terapeuten. Den terapeutiske proces drøftes efterfølgende og sættes ind i en teoretisk og metodisk referenceramme. Rollefordelingen afhænger af, hvor langt den enkelte er i uddannelsesforløbet, således at udfordringerne vokser i takt med uddannelsens progression. I begyndelsen af uddannelsen er det de studerende selv, der indtager rollen som klient for hinanden.

På overbygningen inddrages desuden ”fremmede” klienter, det kan f.eks. dreje sig om studerende fra basisuddannelsen eller familie til de studerende. Når der inddrages klienter i undervisningen, som ikke er studerende på Sjælsro, er det underviserens ansvar på forhånd at vurdere, om det er fagligt og etisk forsvarligt, at inddrage pågældende som klient i undervisningen, at pågældende behandles fagligt og etisk ansvarligt i undervisningssituationen, og at vedkommende efterfølgende sendes ud igen i en faglig og etisk forsvarlig tilstand.

Procesgrupper 

Procesgrupper på grunduddannelsen

Ved uddannelsens begyndelse på 1. semester på 3. modul inddeles de studerende i procesgrupper. Grupperne, som består af 4-6 personer, tilbyder den enkelte et fast tilhørsforhold under uddannelsen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe og møderne er en obligatorisk del af uddannelsen. Når procesgrupperne er dannet, kan den studerende ikke skifte gruppe og skal følge gruppen i de to år grunduddannelsen varer.

 

Procesgrupper på overbygningsuddannelsen

Ved begyndelsen af 5. semester inddeles de studerende på ny i procesgrupper. Grupperne er på ca. 4-6 deltagere og skal fungerer som et fast holdepunkt igennem overbygningen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe og møderne er en obligatorisk del af uddannelsen. Når procesgrupperne først er dannet, kan den studerende ikke skifte gruppe i de to år overbygningsuddannelsen varer.

Formålet med procesgrupperne på overbygningen er at:

• Forberedelse af oplæg med fokus på det teoretiske stof i relation til egen personlig proces. 

• Støtte til den personlige proces.

• Opfølgning af temaer fra undervisningen.

• Opmærksomhed på gruppeprocessen.

• Opmærksomhed på og ansvarlighed for, hvordan man indgår og samarbejder i en gruppe.

• Træne rollen som terapeut

• Træne i at give feedback

Det må understreges, at deltagelse i disse grupper er en obligatorisk del af uddannelsen og fravær af disse grupper tæller som fravær på uddannelsen. Der skal føres fremmødelister af gruppemedlemmerne, der underskriver ved fremmøde. Listerne scannes efter hvert møde og sendes til skolen.

SE MERE I STUDIEORDNINGEN

Praktiske oplysninger

Datoer og Moduler 2020

(Fredage kl. 18.30 - 22,

lørdage og søndage kl. 9 - 17)

2020

1. modul den 31. januar - 2. februar

2. modul den 13. - 15. marts

3. modul den 17 - 19. april

4. modul den 22. - 24. maj

5. modul den 3. - 5. juli

6. modul den 14. - 16. august

7. modul den 30. oktober - 1. november

2021

8. modul den 15 - 17. januar

9. modul den 5. og 7. februar

10. modul den 5 - 7. marts

11. modul den 16 - 18. april

12. modul 14 - 16. maj

13. modul den 18. og 20. juni

6 dages retreat den 17 - 22. august 2021. Nærmere info om sted kommer senere.

Pris

Pris for begge år er 32.850 kr., der kan afdrages med helt ned til 1370 kr/md.

Derudover betales et optagelsesgebyr på 4500 kr (ekskl uddannelsesprisen) ved tilmelding.
I prisen er inkluderet udgifter til gæstelærere, kaffe, te og frugt alle dage.

Der må påregnes ekstraudgifter til retreat på ca. 6500 kr., certificering på 4500 kr., egenterapi

og bøger.

Ønsker du en afdragsordning på uddannelsesprisen er det muligt. Kontakt skoleleder herom.

Klik på Logoet og brochuren med datoer, priser mm kommer frem.


Du skal have Adobe Reader installeret for at læse PDF filer.Du kan også skrive til Sjaelsro@gmail.com, så sender vi dig en brochure med posten.
Vi ønsker dig god læselyst. 

Interesseret i at vide mere? Kontakt os

Sjælsro® Skolen   Herstedøstergade 22,1, 2620 Albertslund  CVR: 27197663

© 2019 Sjælsroskolen  /  DENMARK / Mobile 28560066

 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube