Ønsker du en Healeruddannelse, hvor mindfulness, spirituel udvikling og en mindfull tilgang til livet er i fokus?
Så er du kommet det rigtige sted. Vores 2 årige uddannelse er en spirituel uddannelse med fokus på DIG og din udvikling til et liv i større Kærlighed og overskud.  Læs mere herunder.

Sjælsro®  Mindful Healer
Grunduddannelsen 2023

Grunduddannelsens "Mindful Healer linje varer to år og giver den studerende personlige, faglige kompetencer til at virke som "Mindful Healer"

I de første to år er fokus på den studerendes egen udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familie relationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin rolle i gruppen. Den studerende bliver mere bevidst om egne forsvarsstrategier og handlemønstre og lærer at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre.

Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende:

 • Opnår indsigt i sin egen psykologi og psykologiske strukturer, så hun står stærkere i det terapeutiske rum.

 • Bevidstgøres om egne projektioner og begrænsende overbevisninger, da disse ellers vil forstyrre senere klienters ´healing.

 • Opnår en større grad af Selvkærlighed og selvaccept.

 • Får en teoretisk viden om og forståelse for den menneskelige psyke og kan anvende denne i arbejdet med sig selv.

 • Får viden om og forståelse for forsvarsmekanismer og selvbeskyttelsessystemer i sig selv og i andre.

 • Kan anvende teoretisk viden erhvervet på grunduddannelsen, til gavn for sig selv og sine klienter • Kan "holde rummet" og kan anvende "Den healende samtale"

 • Kan anvende "Chakra- og auragrammer som forebyggende, healende og forløsende værktøjer.

 • Selvstændigt kan anvende enkle healings- og kunstterapeutiske metoder på klienter, der ønsker selvudvikling.
  (Dette omfatter ikke psykopatologien, traumatiserede klienter og klienter med misbrug.)

 • Har en grundlæggende forståelse for de etiske retningslinjer som de er anvendt i FaDP

Uddannelsens indhold

Vi ønsker kompetente, empatiske og nærværende healere. Det kræver, at den studerende udvikler nogle solide både faglige, praktiske og personlige kompetencer. Healeren skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med klienten i enhver given  situation.

Sjælsro´s kompetence definition bestemmer måden vi tænker, gennemfører og evaluerer undervisningen på. Kompetence opfattes som ”en samlet betegnelse for de menneskelige ressourcer - fagligt såvel som fysisk, psykisk, socialt og spirituelt"

Det betyder, at der både arbejdes med den studerendes ego-selv akse, med at udvikle den studerendes iboende potentialer, handle- og præstationsevner i et dynamisk og levende samspil. At få det bedste i spil, kræver en konstant vekselvirkning mellem og integration af det personlige, praktiske faglige niveau.

Undervisningen tager altid et ”her og nu” perspektiv samtidig med, at den bygger oven på det, der allerede er lært.

 

Det personlige niveau

Med vores fænomenologiske og integrative tilgang til behandling og terapi, anser vi den healende og terapeutiske kontakt for primært at være et mellemmenneskeligt anliggende, hvor klient og healer indgår som ligeværdige.

Vi ser mennesket som bestående af krop, sind og ånd som uadskillelige enheder, hvor det ene påvirker det andet.

Healerens empati og følelsesmæssige nærvær og oprigtighed er afgørende, ligesom det er vigtigt at få healerens kreativitet bragt til live, så den kan blive et aktiv i behandlingen.
Det er ligeledes vigtigt, at der arbejdes på at opnå kongurens, så det der siges stemmer overens med det der gøres. 

Bevidsthed på egne dynamikker er altafgørende. Ligeledes er healerens evne til at forholde sig nærværende, kreativt, dynamisk til klienten og at kommunikere på en klar, direkte og empatisk måde. Dette forudsætter, at healeren har udviklet en høj grad af opmærksomhed og indsigt i sig selv, i sine stærke og svage sider, i sine handlemønstre, i sin måde at fungere på i samspillet med andre samt i sine udviklingsmuligheder.

Den personlige udvikling (afvikling), ses derfor helt central i uddannelsen.

Det forventes, at de studerende arbejder aktivt med sig selv og det er obligatorisk, at de studerende sideløbende går i egen terapi.

For at kunne blive indstillet til den afsluttende eksamen (efter 4 år), er det et krav, at den studerende som minimum har haft 25 timers egenterapi hos en af skolen godkendt psykoterapeut, psykolog eller kunstterapeut, der arbejder indenfor den fænomenologiske forståelsesramme og som er godkendt af Sjælsro skolens ledelse.

 

Terapeutiske træningssamtaler (TTS)

Terapeutiske træningssamtaler er ligeledes et tilbud til studerende på uddannelsen. Det kan være en god måde at starte eget terapiforløb, få suppleret et terapiforløb eller på anden måde at få støtte og inspiration i det personlige arbejde. Det er studerende fra 6. 7. og 8. semester som forestår disse samtaler, hvorigennem disse studerende får mulighed for at træne i et realistisk ”set-up”. 10 af disse samtaler må inddrages i egen terapien igennem uddannelsestiden.

Det praktisk/ terapeutiske niveau

Den praktiske træning af de studerendes terapeutiske kompetencer er indbygget i hele uddannelsesforløbet.
Imidlertid intensiveres træningen i takt med udviklingen af de studerendes personlige og faglige kompetencer.
På grunduddannelsen fungerer underviseren som terapeutisk rollemodel.
Gennem arbejdet med de studerendes personlige temaer, demonstrerer underviseren det terapeutiske arbejde. Den efterfølgende procesanalyse omfatter identifikation af og refleksioner over elementerne i den terapeutiske proces. De studerende træner deres kompetencer via praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen.

På grundåret indgår udover de faglige kompetencer, træning i mindre grupper, som typisk tæller 3-4 studerende. Grupperne giver den enkelte mulighed for på skift at tage rollen som hhv. healer/terapeut, klient, observatør eller et reflekterende team. Under healings sessioner i plenum får de studerende endvidere mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage healerrollen på grunduddannelsen.

 

Det teoretiske niveau

Den 4-årige uddannelse er en klient-centreret kunst- og healingterapeutisk uddannelse. Værdigrundlaget bag er bygget op omkring Patanjalis Yoga Sutraer, Alice A Bailey og CG. Jungs lære.  Omfangsmæssigt udgør den fænomenologiske, integrative kunst- og healingsterap's teori, metode, begreber og teknikker hovedparten af undervisningen

 

Hele uddannelsen er opbygget af 20 moduler af 3 dage. samt  4 x 6 dages internat. I studieordningen kan du se en oversigt over indhold på semestrene og modulerne.

Oversigten er kun vejledende, idet der igennem uddannelsen trækkes på det allerede tillærte, hvorfor mange aspekter gentages og videreudvikles fra modul til modul. Således skal oversigten forstås som de semestre/moduler, hvor det pågældende tema i særdeleshed bliver belyst.

 

Oversigt over uddannelsens indhold opdelt i hovedområder

Mindfulness og meditation

Transformation og selvudvikling

Drømme og drømmetydning

Sjælsbevidsthed og syncronicitet

Psyko- og kunstterapeutiske redskaber

Indre barn arbejde igennem lyd, collage og meditation

Afbalancering af det indre (og ydre) parforhold

Frigørelse af gamle hjertetraumer

Relationer, delpersonligheder og skyggearbejde

Kommunikation og formidling

Chanting og lydhealing

Yoga og bevægelse

Regression & Samskara Release

"De psykiske fakulteter" og den åndelige verdens opbygning

Auraen, chakraerne og afbalancering heraf

Energilære, auragrammer, chakralæsninger

Hjertehealing,

Kontakt til indre guidance

Åndedrættet som diagnoseværktøj og forløser

Breathwork og proces

Mandalaer og eventyr

Metoder

Underviserne tilstræber i deres interaktion med de studerende at være rollemodeller mht. empatisk kommunikation og mht. at udvise balance mellem deltagelse og observation. Underviserne anvender de studerendes personlige oplevelser som udgangspunkt for undervisningen og faciliterer den studerendes opmærksomhed i situationen. I metodetræningen er den gennemgående linje at koble den lærte teori, metoder og eventuelle teknikker sammen med det at indgå i den terapeutiske relation.

 

Det individuelle perspektiv og gruppeperspektivet

Som et led i den fænomenologiske tilgang arbejdes der dels med det individuelle perspektiv, dels med procesgruppe og gruppeperspektivet. Vægten er på den personlige udvikling i en gruppekontekst. Den personlige vækst er i fokus i de to første år og den professionelle vækst i fokus i de to sidste år. Procesterapi runden er en del af den fænomenologiske metode, der bl.a. benyttes til at skabe en fælles ramme for de studerende og til at give den enkelte mulighed for at arbejde med det, der er aktuelt for den enkelte i dennes livsproces.

Procesterapi runden giver rum for refleksion fra de øvrige studerende, der på den måde kan sætte et procesarbejde i relation til deres eget liv. I procesterapi runderne på første del af grunduddannelsen, arbejdes der ud fra ”mesterlærerprincippet”, med underviseren i rollen som procesterapeut mens de studerende afprøver metoden i små grupper under supervision.

Procesgrupper 

Ved uddannelsens begyndelse på 1. semester  inddeles de studerende i procesgrupper. Grupperne, som består af 4-6 personer, tilbyder den enkelte et fast tilhørsforhold under uddannelsen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe og møderne er en obligatorisk del af uddannelsen. Når procesgrupperne er dannet, kan den studerende ikke skifte gruppe og skal følge gruppen i de to år grunduddannelsen varer.

Formålet med procesgrupperne er at:

• Forberedelse af oplæg med fokus på det teoretiske stof i relation til egen personlig proces. 

• Støtte til den personlige proces.

• Opfølgning af temaer fra undervisningen.

• Opmærksomhed på gruppeprocessen.

• Opmærksomhed på og ansvarlighed for, hvordan man indgår og samarbejder i en gruppe.

Det må understreges, at deltagelse i disse grupper er en obligatorisk del af uddannelsen og fravær af disse grupper tæller som fravær på uddannelsen. Der skal føres fremmødelister af gruppemedlemmerne, der underskriver ved fremmøde. Listerne scannes efter hvert møde og sendes til skolen.

SE MERE I STUDIEORDNINGEN

Klik på Logoet og brochuren med datoer, priser mm kommer frem.


Du skal have Adobe Reader installeret for at læse PDF filer.Du kan også skrive til Sjaelsro@gmail.com, så sender vi dig en brochure med posten.
Vi ønsker dig god læselyst. 

Skærmbillede 2021-09-18 kl. 17.18.16.png
Fil_021.jpeg
Interesseret i at vide mere? Kontakt os

Tak for din henvendelse.