top of page
Etiske Regler for Studerende

Som studerende v Sjælsro Skolen, underskriver du inden uddannelsesstart en kontrakt, hvor du forpligter dig til at overholde Skolens etiske regler. Du finder dem herunder.

 

Etiske regler

De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af brugere/klienter, samt til at opretholde et godt kollegialt og professionelt forhold behandlerne/terapeuterne imellem.

 

Alle studerende skal:
 

 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder udelukkende gøre  brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte
   

 • Overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemt autoriserede sundhedspersoner at anvende.
   

 • Kender til Autorisationslovens §73 og §74 og skal henvise til autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, når der er indikation herfor.
   

 • Henvise til andre alternative behandlere, såfremt det skønnes relevant.
   

 • Giver aldrig løfte om helbredelse.
   

 • Arbejde for at fremme klientens egen sjælsro og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for behandlerens personlige interesser.
   

 • Vise kollegial respekt og hensynsfuldhed.
   

 • Med de undtagelser der følger lovgivningen, har den studerende tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under behandlingen. Fremkommer der oplysninger under behandlingen vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har medlemmet pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.
   

 • Det er et krav, at der føres journal over de foretagne behandlinger. Herunder forebyggende tiltag, råd til vækst, behandlings forslag og den information, der er givet.Brugeren/klienten skal give samtykke til, at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri. Klienten skal oplyses om sin ret til at se indholdet i journalen. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilken type oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Den studerende forpligter sig til at tilmelde sig  Datatilsynet og følge den relevante lovgivning for opbevaring af personfølsomme oplysninger.
   

 • Den studerende, der afholder og deltager i gruppeundervisning, supervision og grupper har tavshedspligt.
   

 • Seksuel omgang mellem behandler og klient må ikke forekomme. Det gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold.
   

 • Den studerende, der medvirker i en session til offentlig forevisning, må sikre sig, at klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom medlemmet må sikre sig, at forevisningen tjener et lødigt formål. Indgår der børn i terapien, har medlemmet et særligt ansvar for, at barnets rettigheder ifølge ovenstående overholdes samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde. Det påhviler den studerende at orientere TV-produktionsselskaber og eventuelle filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning og det anbefales, at de involverende selskaber ved deres underskrift, tiltræder disse regler inden optagelserne påbegyndes.
   

 • Den studerende forpligter sig til at leve op til almindelig god markedsføring og god forretningsmoral.

Overholdes disse etiske regler, sikrer skolen at vi forbliver et uddannelsessted med høj faglighed og etik.

Skolen opfordrer de studerende at indmelde sig i FADP  ved uddannelsesstart. Se mere på deres hjemmeside her.

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej"

-- K.E. Løgstrup

 

bottom of page