top of page

Acerca de

"No tree is said to grow into heaven,
unless its roots has been in hell"

C.G.Jung

Etik og klienthåndtering for studerende

På Sjælsro skolen forsøger vi at leve et liv i overensstemmelse med Sjælens værdier. Vi tilstræber en høj faglig og personlig etik og tilslutter os FaDP´s etiske regler. 

Den studerende
 

 • Har tavshedspligt om alle forhold vedrørende sine medstuderende, lærere og klienter.
  Med de undtagelser der følger lovgivningen, har den studerende tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under ophold på Sjælsro, i undervisningssituationer, supervision og klientarbejde. Fremkommer der oplysninger under behandlingen vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har medlemmet pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.

   

 • Kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
   

 • Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.
   

 • Må ikke udnytte sin funktion som studerende/terapeut, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.
   

 • Må ikke have intim eller privat omgang med lærere, eller klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, det neutrale professionelle terapeutiske niveau skal bevares.
   

 • Er forpligtet til ved den første prøveklient at opstarte supervision.
   

 • Han/hun skal kende sine egne kompetenceområder og henvise klienten til uddannet terapeut hvis han/hun ikke føler sig kompetent til at arbejde med de problemer/udviklingsønsker eller opgaver klienten har.
   

 • Har ansvar for, at en igangværende terapi altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi eller en anden terapeut.
   

 • Hvis den studerendes egne processer bliver for overvældende, er han/hun forpligtet til at søge hjælp til egenterapi og /eller supervisor for hjælp.
   

 • Den studerende der arbejder med klienter, har ansvar for at informere klienten om terapeutens etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og skal selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.
   

 • Det er et krav, at der føres journal over de foretagne behandlinger. Brugeren/klienten skal give samtykke til, at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri. Klienten skal oplyses om sin ret til at se indholdet i journalen. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilken type oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Den studerende forpligter sig til at tilmelde sig Datatilsynet og følge den relevante GDPR lovgivning for opbevaring af personfølsomme oplysninger.
   

 • Den studerende, der medvirker i en session til offentlig forevisning, må sikre sig, at klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom han/hun må sikre sig, at forevisningen tjener et lødigt formål. Indgår der børn i terapien, har medlemmet et særligt ansvar for, at barnets rettigheder ifølge ovenstående overholdes samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde. Det påhviler den studerende at orientere TV-produktionsselskaber og eventuelle filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning og det anbefales, at de involverende selskaber ved deres underskrift, tiltræder disse regler inden optagelserne påbegyndes.
   

 • Den studerende er forpligtet ved studiestart at indmelde sig som studiemedlem i FaDP.
   

 •  Den studerende forpligter sig til at leve op til almindelig god markedsføring og god forretningsmoral. Ved markedsføring skal det tydeligt fremgå, at den studerende er ”Psykoterapeutstuderende på xx årgang v Sjælsro skolen” og ”Studiemedlem af FaDP”.

 

Ovenstående er udformet med udgangspunkt i FaDP´s etiske regler. Overholdes disse etiske regler, sikrer skolen at vi forbliver et uddannelsessted med høj faglighed og etik. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra skolen.

bottom of page